84 Odie angstWas hij maar hierdan wist zij dat hij veilig was. Dan hoefde zij niet dagen en nachten achtereen te tobben en bevreesd te zijn. Naar hem toe gaan? Ja, daaraan heeft zij ook reeds gedacht, maar waarom dan? Hij is toch gezond en wel, slechte tijding heeft zij nog niet ontvangen. En dan de reisvoor oude menschen is zoo'n reis geen kleinigheiden bovendien zoo duur. Zij vat de pen weder op en tracht verder te schrijven In eene der meest bezochte straten van Den Haag loopen twee soldatendruk in gesprek gewikkeld. Den eenen herkent gij dadelijk als Hendrik Damme, onzen grenadier uit Z. De andere is zijn beste kameraaddien hij van avond eens tracteeren zal. Onze vriend Hendrik is namelijk door zijn examen voor korporaal gekomenen deze gelegenheid mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Ditmaal heeft hij zijne moeder, die hij anders zoo trouw schreef, lang laten wachten; doch het was om haar met den uitslag van het examen te verrassen. Beide vrienden spreken en lachen nog eens over het examen, dat natuurlijk allerlei bijzonderheden gehad heeft. Het is vrij druk. Eene menigte menschenzoo mannen als vrouwenloopen meest met vluggen stap door de straat, de eersten met de kragen opgeslagen en de handen in de zakken daar het reeds vrij koud is. Kantoorbedienden, die een partijtje billard gaan spelen; dienstmeisjes, die rekeningen betalen; heeren

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 286