100 Voorzeker zou het eigenaardig geweest zijn, het herin neringsteek en te plaatsen op den dag der Kroning, maar hiertegen bestonden Onoverkomelijke beletseleri. Niet alleen zou dan het tijdstip voor het planten niet gunstig zijn, maar bovendien zou het voor u ondoenlijk zijn alsdan aan de Academie tegenwoordig te wezen. Welaanlaat ons thansonder het spelen van het «Wilhelmus van Nassouwen" overgaan tot de plechtigheid van het planten. Van de Cadetten, die in degelederen staan, noodig ik daartoe uit de beide oudsten van elk verblijfjaar." Hier onderbrak de Gouverneur zijne rede en nu traden de Cadetten-sergeant Jaütze en Landzaat, de Cadetten-korporaal Tielenius Krüijthoff en Nik en de Cadetten Ussel de Schepper en Bos naar voren om onder de ruischende tonen van het «Wilhelmus" en terwijl de geweren waren gepresenteerdde officieren het militair saluut brachten en de burgerbeambten eerbiedig het hoofd ontbloottenzich te kwijten van de hun opgedragen eervolle taak. Hierna nam Kolonel Van Pesch wederom het woord en vervolgde zijne rede aldus: «Zoo is dan deze plechtigheid volbracht binnen de enceinte van het aloude kasteel van Bredavan het slot, waaraan voor het Stamhuis van Oranje zoovele herinneringen zijn verbonden. De geschiedenis van het kasteel is u vermoedelijk bekend. Meer dan tien eeuwen geleden werd het eerste slot gestichtin verloop van tijd ging dit met de daarbij behoorende bezittingen in verschillende ge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 304