101 slachten over, totdat het in de 14de eeuw door aankoop in het bezit kwam van Jan van Polanen, Heer van de Leek. De eenige dochter van diens zoon Jan huwde met EngelbueciitGraaf van Nassau, Stadhouder van Braband, en daar zij de Heerlijkheden haars vaders mede ten huwelijk bracht, zoo kwam ook de Baronie van Breda in het huis van de Graven van Nassau, die later ook Prinsen van Oranje werden. De tegenwoordige Academie is natuurlijk niet meer het oude slot. In de '14de eeuw werd de oorspronkelijke burcht door Jan van Polanen vervangen door een nieuw kasteel, terwijl twee eeuwen later met de oprichting van het tegenwoordige gebouw werd be gonnen door Hendrik Graaf van Nassauwiens naam Enricus nog boven de poort van het hoofdgebouw prijkt. (1) Eerst onder den Stadhouder Willem III, Prins van Oranje en Koning van Groot-Brittaniëis het gebouw voltooid. Uw tegenwoordig woonhuis, Cadetten, was geruimen tijd het geliefkoosde verblijf van de Prinsen van Oranje, van Willem I, den Vader des Vaderlands; van Prins Maurits, den grooten veldheer; van Prins Frederik Hendrik, den stedendwinger, en ook van latere vorsten. Zij vertoefden hier gaarne. Van Prins Maurits wordt zelfs gezegd, dat hij zijne bezittingen in dit gewest noemde: zijn Brabantsch Paradijs. Dat verblijf, alwaar vroeger zooveel roemrijke telgen van ons Vorstenhuis vertoefdenwerd later (2) ingericht (1) Duidelijk op de plaat te zien. (2) 24 November 1828, dus nu ruim 70 jaar geleden. B^Th'FiT1 ""i npdfrl ANDSCH i LEGERMUSEUM A'olen van den schrijver,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 305