108 van den kolonel W. G Hojel Van Pesch' grooten voorganger als blijvende hulde aan zijne nage dachtenis. (4) Wie den heer Koomans gekend heeft, weet, dat het hein onaangenaam zou geweest zijn, indien zijne groote hoedanigheden als leeraar, als burger van Bredaals mensch en als kameraad, na zijn dood in het open baar besproken werdenen daarom past het ons te zwijgen. Eenvoud en bescheidenheid kenmerkten al zijne handelingen. Toch mogen wij niet onvermeld laten, dat Koomans gedurende 22 jaren zijne beste krachten wijdde aan het militair onderwijs met eene kunde, ijver en plichts betrachting, die boven allen lof verheven zijn, om te doen uitkomen wat de Academie aan hem verschuldigd is en wat zij in hem verliest. Wij mogen Koomans geen lof toezwaaien en zijne verdiensten niet uitmetenmaar toch moet het ons hier van het hart, het Virtus Nobilitat" had op zijne borst eene waardige plaats gevonden. Wij hadden hem die Koninklijke onderscheiding zoo gaarne te eeniger tijd gegund en zietop den dag waarop geheel Nederland juichte, op het uur waarop het Nederlandsche leger hulde bracht aan zijne Koningin, in welke huldebetuiging Koomans ook door zijne tegen- JSool van den Sc/n ijver. Dit fraaie portret werd op den VOsten verjaardag van het bestaan der K. M. A» door den opvolger van Kolonel Van Pesch, den Kolonel Van Dam van Isselt aan de Academie als blijvende herinnering geschonken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 312