XLI T. J. Marx, \ste Luitenant der Artillerie, in lioogere stelkunst, bolvormige driehoeksmeting, lioogere meetkunde, beschrijvende meetkunde en meetkundig teekenen. J. F. hchrnöle, (B. K. 9.), 1 ste Luitenant der Genie, in pionier- en versterkingskunst, genie-reglementen en Indische versterkingskunst, burgerlijke en militaire bouwkunde, wetten en dienstvoorschriften der Genie. C. Nobel, 1 ste Luitenant der Geniein pionier- en versterkingskunst, landmeten en waterpassen, genie reglementen, teekenen en belegeringsoefeningen op de kaart. II. W. Forbes, 1 ste Luitenant der Genie, in pionier en versterkingskunst. Burger-Leeraren. C. van Aller, in lioogere meetkunde, lioogere stel kunst, bolvormige driehoeksmeting, in differentiaal- en integraalrekening. W. J. van Geer, Giviel-Ingenieurin waterbouwkunde, hydrografie en lijnteekenen. A. C. G. G. van Hemert, Civiel-Ingenieurin land meten en waterpassengeodesie en toegepaste me chanica. J. W. C. Beelenkamp(B. K. 9), oud-Kapitein dei- Genie O.-I-L., in differentiaal- en integraal-rekening, lioogere meetkunde, hoogere stelkunst en bolvor mige driehoeksmeting.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 47