5b Tot overmaat van ramp werd Holland door twee faktiën verdeeld: de eene bestaande uit strenge Republikeinen, voor wie de minste zweem van een despotiek gezag iets mon sterachtigs was, geheel onbestaanbaar met de wetten der menschheid de andere uit meer inschikkelijke Republi keinen die den jeugdigen Prins van Oranjelater zoo be roemd geworden onder den naam van Willem III tot de waardigheid zijner voorouders wilden verheffen. De Raad pensionaris Jan de Witt, en zijn broeder Counelis, waren aan bet hoofd van de strenge voorstanders der vrijheid; maar de partij van den jongen Prins begon de bovenhand te krijgen. De Republiek, meer lettende op hare inwendige twisten dan op het gevaar dat haar dreigde, werkte zelve mede lot haren ondergang. Allervreemdste gewoonten sedert meer dan zeven eeuwen bij de Christenheid in zwang, maakten het mogelijk, dat geestelijken levens wereldlijke vorsten waren en legerhoofden. Evenzoo als Bodewijk den Engelschen Koning Kauel II be taalde zoo nam hij ook in zijne soldij den Aartsbisschop van Keulen Maximiliaan van Beijerenen die zelfde van Galen (2), Bisschop van Munster en Abt van Corbey in West falen. Vroeger had bij de Hollanders ondersteund tegen dien Bis schop en thans betaalde hij dezen om hen te verpletteren. Het was een bijzonder rnensch dien de geschiedenis niet zoo onopgemerkt voorbij moet laten gaan. Hij was de zoon eens moordenaars en geboren in den kerker waarin zijn vader veertien jaren lang opgesloten bleefdoor kuiperijen, en door het geluk geholpen verhief hij zich tot Bisschop van Munster. Te naauwernood tot Bisschop verkozen wilde hij de stad van hare privilegiën beroovenzij bood tegen stand hij belegerde haar; te vuur en te zwaard verwoestte hij het land, dat hem tot geestelijken herder had beroepen. Evenzoo behandelde hij zijne abdij van Corbey. Men be schouwde hem als een bandiet, die zich liet huren die dan eens 3* (2) Vroeger reeds is hij door VoLTAlRE genoemd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 111