u Dadelijk na den overtogt van den Rhijn, nam men Doesburg in, ZutphenArnhem, Knodsenburg NijmegenSchenken schans, Bommel, Crévecoeur enz. Er [fin;; bijna geen uur van van den dag- voorbij, waarop de Koning niet bet berigt kreeg van de eene of andere verovering. Een officier, Mazel genaamd, schreef aan Turenne: «wanneer gij mij een vijftig ruiters wilt geven, dan kan ik daarmee twee of drie steden innemen." Utrecht zond hare sleutels en capituleerdeeven als ge heel de Provincie van dien naam. Lodevvijk deed een zege- pralenden intogt in die stad, zijn groot almoezcnier, zijn biechtvader en den naam-aartsbisschop van Utrecht bij zich hebbende. Met veel plegligheid werd de hoofdkerk aan de Katholieken teruggeven en de aartsbisschop die het vroeger alleen in naam was, oefende eenigen tijd een wezenlijk gezag uit. De godsdienst ondersteunde de wapenmagt van Lode- wijk XIV bij zijne veroveringen; en hij won daardoor in de oogen der Ilollandschc Katholieken. De Provinciën UtrechtOverijssel en Gelderland waren onderworpen; Amsterdam wachtte, ieder oogenblik slavernij of ondergang. De daar wonende Joden haastten zich aan Goürville, den Intendant en vriend van den Prins van Condé twee millioen guldens aan te bieden, om de plunde ring af te koopen. Naardennabij Amsterdamwas reeds genomen. Vier rui ters, op roof uitgaande, kwamen tot voor de poorten van Muiden, waar de sluizen zijn die bet land kunnen onder wa ter zetten en dat slecbts op een uur afstands van Amsterdam is. De regering van Muiden, radeloos van schrik kwam de stadssleutels die vier soldaten aanbieden; maar, eindelijk ziende dat er gecne andere troepen volgdennam zij de sleutels te rug en sloot de poorten. Wat meer spoed, en Amsterdam was in de magt des Konings geweest. Die hoofdstad een maal vermeesterd dan zou dit niet alleen den ondergang der Republiek zijn geweest, maar ook die van de Hollandsche natie, en zelfs van den grond dien zij bewoonde. De ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 120