92 Iedereendie wat gereisd heeft in de wereld kent het genoegen, dat er in gelegen is, om voor zich zeiven veronder stellingen te maken aangaande de verschillende individuen, die zich in zulk eene rijke verscheidenheid om hem henen afwisselen en zoo begon ik dadelijk bij mij zeiven te vragen, wie en wat die persoon was. Het vreemde accent, waar mede hij den Kellner riep, bragt mij in de war: een vreem deling zou 't toch niet zoo uitgesproken hebbenen een Duitscher ook niet verbeeldde ik mij. Daar hij nu toch volgens eene gezonde logica, of een Duilscher of geen Duitscher moest wezen, bragt ik hem voorloopig in de categorie van Duitschers die een bijzonderen tongval hebben welken ik nog niet kende. Daarvoor pleitte nog de gemakkelijk heid waarmede hij zich verder in die taal bleef uitdruk ken. Bij nadere beschouwing, zag ik dat hij iemand moest zijn die gewoon was te bevelen hel ging hem alles zoo kort en ernstig en bedaard af zoodat ik, eer ik de helft van mijn Baierisch had uitgedronken, had vastgesteld, dat hij in aanmerking genomen de hardgeteekende trekken van zijn gelaat, die hem onmiskenbaar ouder deden schijnen dan hij waseen Duitsch hoofdofficier wezen moestdie veel van den oorlog gezien en ondervonden moest hebben. Langza merhand liep de etensperiode af, de cigaren werden opge stoken en het duurde niet lang of wij zaten met ons drieën of vieren naburen aan tafelin een druk gesprek. Toeval lig hadden wij allen de vorige dagen in Neurenberg doorge- bragt en geen wonder dan ook dat de rijkdom aan overblijf selen van oud-Duitsche kunstin die nog zoo echt middel- eeuwsche stad opeen gestapeld, het onderwerp van ons dis cours was. Maar niemand had meer en beter gezien dan mijn onbekende overbuurmanen met eene memorie van ijzer en staal was hijzooals ik spoedig bemerkte in de menigte van bijzonderheden, waarover wij spraken, te huis. En toen het er op aankwambleek het, dat hij de eenige wasdie in het schijnbaar niets opleverende Donauwörth gedurende de weinige uren, die hij er had doorgebragtver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 168