95 scheidene merkwaardigheden had bezigtigdwaar wij niets van wisten. Hij had de Sarcophaag van Maria van Brabant opgezochtde ongelukkige gemalin van hertog Lodewijk van Beijerendie op bevel van haren gemaal juist zes eeuwen geleden op een valsch vermoeden van ontrouw was onthoofd geworden; hij had de oude kronijk van Donauwörth, die daar bewaard wordtover dat feit nagelezen en was toen naar de Schellenberg gewandeld, die onmiddellijk bij het slation gelegen is, om de plaats te zien, waar Lodewijk. van Baden in 1804. onder een moorddadig gevecht, de hoogte stormenderhand nam en zoo het bloedige voorspel leverde voor den slag bij Höchsladt. Ik beloofde mij zeiven in stilte wanneer ik ooit weer in Donauwörth kwam het verlorene in te halen waar het nu le laat voor was. Reizen is gemakkelijkmaar de kunst om goed te zien op reis maakt men zich eerst lang zamerhand meer en meer eigen. Nadat wij nog een uur allergenoegelijkst hadden zitten pralen, braken wij de zitting op, staken onze respectieve vetkaarsen aan en begaven ons ter rust om den volgenden morgen ten zes uur ons weder te verzamelen aan boord van den kleinen Steamer, die ons dien dag tot Begensburg zou brengen. Op geene stoomhooten van Europa komt welligt zulk eene groote verscheidenheid van nationaliteiten voor als op die van den Donaudie lange waterlijn, die het beschaafde Westen met het nog vrij onbeschaafde Oosten verbindt, en door een keizerrijk loopt, waar de verschillende stammen, die het bewonen nog op verre na niet tot ééne natie zijn zamengesmollcn. Reeds eer wij ecnigzins behoorlijk geïn stalleerd waren op de kleine vouwstoeltjes of op de smalle groene banken; eer wij de regie plek gevonden hadden om de zon te ontgaan, die al vrij krachtig begon te branden en om zoo weinig mogelijk van de heerlijke natuur die ons wachtte, le missen; eer de drie dames, die wij aan boord hadden de beleefde kanapé die op het dek stond,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 169