Modernisering Expositie Het „Churchill Memorial" Zulke vaandels worden dan gedemonteerd, waarvan de franjes (en eventuele kwasten) worden gereinigd en zonodig met kunsthars worden geïmpregneerd. Beide helften worden opgeplakt en wederom ruggelings tegen elkaar geplaatst, waarna de franje wederom wordt aangebracht. Na afloop is aan het uiterlijk van zo'n vaandel niet veel veranderd. Op deze wijze is ook de standaard van het Regiment Wielrijders van het Leger museum behandeld, welke dringend conservering behoefde en die uiteraard niet tot de bovenomschreven verzameling behoorde. door A. C. Paardekooper, Directeur Legermuseum Na een leven van ongekende activiteit, geladen met naar menselijke maatstaven gemeten ondragelijke spanningen en verantwoordelijkheden, overleed op 24 ja nuari 1965, in de leeftijd van 91 jaar, Sir Winston Spencer Churchill, K.G., gedurende de ingrijpendste en omvangrijkste oorlog, die de mensheid ooit heeft moeten doormaken, leidsman en voorvechter van de westerse wereld. Twintig jaren na het einde van deze onvoorstelbare krachtmeting kan men zich afvragen wat het lot van de westerse mogendheden zou zijn geweest, indien zij een man als Winston Churchill niét aan hun zijde zouden hebben gehad, die in woord en daad, in geschrift en in persoonlijk optreden - in de meest letterlijke zin van het woord - als een rots in de baaierd der gebeurtenissen heeft gestaan. Met een nimmer aflatend geloof in de eindoverwinning, met een onwankelbaar vertrouwen in de rechtvaardigheid van de zaak waarvoor hij streed, wist hij niet alleen zijn vaderland, doch eveneens alle andere landen zowel die gebukt gingen onder de nazi-terreur als de landen buiten het feitelijke strijdtoneel gelegen - op een onvergetelijke wijze te inspireren en te bemoedigen. In jaren van vrijwel uitzichtloze beproeving, vond hij de woorden en formuleerde hij op onnavolgbare wijze zijn visie, die de volkeren, door het duister der tijden ondanks onmetelijke offers deden geloven aan het gloren van de nieuwe dag. Slechts uiterst weinig mensen groeien tijdens hun leven uit tot een heros en weten zich in dien zin algemeen te doen aanvaarden, nog minder mogen het beleven dat zij tijdens hun leven tot legende worden. Zulk een leven is Sir Winston Churchill beschoren geweest, een leven dat zowel glorieuze hoogtepunten als jaren van diepe terugval heeft gekend, doch hetwelk steeds werd gedragen door het besef een dienaar te mogen zijn van zijn land en de overtuiging zijn grote gaven van hart en verstand in dienst te mogen stellen van de democratische wereld in welks vermogen tot voortdurend regeneratie hij een onbeperkt vertrouwen had. Het geleek ons een piëteitvolle verplichting aan de nagedachtenis van Sir Winston Churchill, de man aan wie ook óns land zo onnoemelijk veel heeft te danken, in het Nederlands Legermuseum een eervolle en passende plaats in te ruimen. Hiertoe werd in het nieuwe gebouw de ruimte op de eerste verdieping uitge- 29

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 34