Tijdelijke herinrichting zaal 19 Herinrichting zaal 17 (Eerste gedeelte „Indische zaal" 1594—1860) Technische voorbereiding 33 Na ampele overwegingen werd derhalve besloten zaal 19 in hoofdzaak materiaal uit de 19e eeuw bevattend (uniformen, schilderijen, prenten, wapens, vaandels, curiosa etc.) - te ontruimen en het materiaal over de verschillende gespecialiseer de depots te verspreiden. De vaandels werden hiervan uitgezonderd en geëxposeerd in de grote vaandel vitrine in zaal VI van het oude gebouw, terwijl eveneens een aantal schilderijen op een passende plaats in de expositie kan worden opgenomen. De ontruiming van zaal 19 bracht de demontering met zich mede van een groot aantal vitrines, waaronder zich enkele bevonden van een volumineuze omvang. Teneinde de depotzolders niet onnodig met zwaar materiaal te belasten, werden de gedemonteerde vitrines gereed gezet in zaal X van het oude gebouw en korte tijd later afgevoerd naar de depots van de Studieverzameling Militair Materieel te Delft. Na ontruiming van bovenvermelde zaal kan de tijdelijke herinrichting met het materiaal, afkomstig uit zaal 17, een aanvang nemen. Vrijwel alle vitrines konden worden gehandhaafd, zij het dat ter wille van de chronologie enkele verplaatsingen nodig waren. Het grote aantal tegen de wanden in hele en halve cirkels bevestigde stok- en jachtwapens, werd echter drastisch verminderd, teneinde het drukkende gevoel van overladenheid te vermijden. Afgezien van de noodzakelijkerwijs nog steeds gebruikt wordende donkergroen geschilderde vitrines van een zware houtconstructie, is thans in deze zaal een kos telijke en tevens zeer kostbare collectie antieke wapens bijeengebracht, met inbe grip van meerdere zeer exclusieve rustingen (zie het artikel van Drs. R. B. F. van der Sloot, getiteld: Een Bourgondisch harnas.) die menig museum tot eer zou strekken. Teneinde deze bijna 30 m lange, 7m brede en 6m hoge zaal betere verhoudin gen te geven, werd evenals zulks in de zalen 14, 15 en 16 is geschied, het plafond verlaagd, met gebruikmaking van het tot en met heden goed voldaanhebbende „open vakken-systeem". Enerzijds wordt hierdoor het minder fraaie oude plafond van ijzeren binten en betonnen bogen gecamoufleerd, anderzijds vergemakkelijken deze verlaagde pla fonds in hoge mate het aanbrengen van de benodigde electrische leidingen en spotlights.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 41