98 Den 25en Februari had de oprichting plaats en daarmede was aan de lastgeving, de linie vóór 1 Maart gesloten te hebben, voldaan. De dwangarbeiders marcheerden bij die oprichting ten getale van 600 man telkens heen en weder tusschen Lambaroe en Lamreng over een bemodderden weg en zwaar beladendie menschen hadden dien dag een zeer zwaren arbeid te verrichten. De bezetting was onder dak, doch het terrein was een ware mod derpoel en gedurende den eersten tijd had men veel zieken. Alvoreus met de vermelding van de oprichting der posten verder te gaan, zullen wij thans in het algemeen mededeelen, hoever het werk aan de onderhanden versterkingen op den 1 Maart gevorderd was, doch eerst nog in het kort verhalen, wat door het Departement van Burgerlijke Openbare Werken verricht werd aan de communicatiën tus schen de posten onderling, de straalwegen van Kota Radja naar de posten en de wegen in de XXVI Moekims, alsmede een kort overzicht geven van het werk aan het telephoonnet. 17. Aanleg der wegen. De aanvang van dit onderdeel van het werk werd reeds in 3 vermeld. De uitvoering geschiedde bij onderhandsche aanneming door Chineezen en ofschoon in den beginne wel eenige vertraging on dervonden werd, zoo ten gevolge van veranderingen in tracé, nadat dit reeds was goedgekeurd, als in vroeger getroffen werkregelingen, ongunstig weder, enz., vorderde het werk toch met redelijken spoed. In October kwamen de bruggen gereed voor de wegen naar Roem- pit en Boekit-Karang alsmede de geheele aarden baan. Na bezetting van Tjot-Iri (25 October) werden ook de werk zaamheden aan den weg naar deze versterking voortgezet voorbij de kampong Grelah. De verharding van den weg naar Roempit werd langzaam voort gezet, omdat de voor andere onderhanden werken meer benoodigde transportmiddelen niet in voldoende mate voor het werk aan den weg konden worden afgestaan. Van 702 November trad de Atjeh-rivier buiten hare oevers en bracht veel schade teweeg aan het verrichte werkmen verkreeg daar-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 107