99 mede echter eenige gegevens, die voor de uitvoering van het werk van groot nut waren. Zoo bleek o. a. de noodzakelijkheid om het aantal bruggen te vermeerderen, terwijl omtrent de meest doelma tige wijze van afwatering en bandjirpeilen meer vertrouwbare ge gevens werden verkregen. De zware regens hadden intusschen het aangelegde werk voor transport geheel onbruikbaar gemaakt; vooral de aangelegde wegen naar Roempit en Tjot-Iri, waarvan de aarden baan grootendeels uit kleigrond bestaat, konden niet voldoende bruikbaar worden geacht voor karrenvervoer, zoolang de verharding en begrinting daarop niet waren aangebracht. Met de verharding van den weg naar Roempit werd daarom, voor zoover het gebruik der transportmid delen voor andere werkzaamheden dit slechts toeliet, voortgegaan; van verharding van de wegen naar Tjot-Iri en Boekit-Karang werd door den Civielen en Militairen Gouverneur afgezien, omdat ze na de voltooiing van de ceintuurbaan niet voor transportwegen behoef den te dienen. In December werd met het begrinten dier wegen aangevangen in de eerste maanden echter met weinig voortgang, omdat het gros der Chineezen en dwangarbeiders aan de aarden baan der tramwegen werkzaam was. Bovendien was de ongunstige weersgesteldheid de oorzaak van veel ziekten onder de werkers. Yoor den aanvoer van klipsteen en grint werd Decauville-materieel afgestaan, naarmate dit van den bouw der versterkingen kon ge mist worden- Op 1 Maart waren de wegen naar Tjot-Iri en Boekit-Karang, met uitzondering van de bermslooten, gereed en was de klipsteen-verhar- ding op den weg naar Roempit zoo goed als voltooidook daar was men met het begrinten aangevangen. 18. Ceintuurbaan met straatwegen voor de stoomtram. Nadat in September de voorbereidende maatregelen waren getroffen voor den aanleg van het wegennet langs en naar de posten der nieuwe linie, werd op den 2en October 1884 telegraphisch machtiging verleend, eenige dier wegen in te richten tot gebruik van de stoomtram. Dit geprojecteerde tramwegennet zoude aansluiten aan den aangelegden en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 108