100 reeds in exploitatie zijnden weg Oleh-lehKota RadjaLambaroe en met straatwegen over Ketapan-doewa en Lamjong naar de ceintuurbaan voeren, die langs de op te richten posten tusschen Lamdjamoe en Pakan Kroëng Tjoet zou worden aangelegd. Tot de uitvoering van dit werk werd besloten, zoowel omdat de aanleg- en exploitatiekosten onder de bestaande omstandigheden goed- kooper waren dan voor gewone wegen, als omdat de aanleg voor den spoedigen voortgang van het werk aan de posten noodzakelijk was. In October werd begonnen met het grondwerk voor den weg naar Ketapan-doewa; die arbeid werd in den beginne verricht door dwang arbeiders, later door Chineezen onder toezicht van het Departement van B. O. W. In de eerste dagen van November werd begonnen met den bovenbouw; deze vorderde echter met de daarvoor gebezig de werkkrachten te langzaam, om voor de oprichting der posten in de Zuiderlinie bij tijds van nut te kunnen zijn. Om het werk te be spoedigen, werd door den Civielen en Militairen Gouverneur bepaald, dat de bovenbouw zou worden opgedragen aan het detachement Genietroepen, dat daaraan van den 24™ November tot den KW Juni 1885 met voorbeeldigen ijver en volharding, dagelijks acht uren, dikwijls in hitte en zwaren regen, gewerkt heeft en het is daaraan te danken, dat de aanleg van den tramweg voor de oprichting der posten werkelijk van veel nut is geweest. De bruggen werden door Chineesch werkvolk, het grondverzet werd door dwangarbeiders verricht tusschen Ketapan-doewa en Blang door Chineesche koelies tusschen Blang en Lamdjamoe, welke bij deze gelegenheid weder getoond hebben voor belangrijk grondverzet bijzonder bruikbaar te zijn. De ingenieurs en opzichters van het Departement van B. O. W., die bij het werk waren ingedeeld, onderscheidden zich door eene ijverige en nauwgezette plichtsbetrachting, dikwijls onder het vuur van den vijand. Hun streven, om door eene cordiale samenwerking met de officieren der Genie het gemeenschappelijk werk ten uitvoer te brengen, is boven allen lof verheven. In December was de lijn naar Ketapan-doewa in zoover gereed, dat daarvoor bij de oprichting van het blokhuis tot Ketapan-doewa gebruik kon worden gemaakt, zooals, bij de vermelding van de op-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 109