DE BOUW DER GECONCENTREERDE POSTEN- LINIE YAN GROOT-ATJEH. Inleiding. IDe geschiedenis van onze vestiging op Atjeh heeft voor geene andere onder te doen, wat betreft de verscheidenheid van gedragslijn, die men zich heeft voorgesteld te moeten volgen, om zijn doel te bereiken. De aanvallende oorlog stelde ons in het bezit van een land, dat door zijne bevolking grootendeels verlaten waspolitieke onder handelingen werden door verraad en ontrouw machteloos gemaakt. De tijdelijke onderwerping, na de tochten in de XXII Moekims verkregen, ging tot een openlijk verzet over onder het in Maart 1881 ingevoerd Civiel Bestuur, zoodat in 1884 onze vestiging in die landstreek slechts bestond in militaire nederzettingen, zonder eenigen invloed naar buiten, welke wij niet konden verlaten, zonder ons aan de aanvallen onzer vijanden bloot te stellen. Onze transporten werden voortdurend beschotentalrijke offers aan menschenlevens en geld eischte de handhaving van ons gezag in het onderworpen land, doch de zoolang gewenschte en reeds openlijk verkondigde pacificatie werd niet verkregen. Deze omstandigheden waren de oorzaak, dat de Regeering, om streeks medio 1884, besloot de aanvallende bewegingen geheel te staken en eene zuiver defensieve stelling in te nemen. De postenlinie, welke deze stelling moest beveiligen, moest zoodanig worden ingericht, dat een meer beperkt terrein door haar werd omsloten, dan reeds aan ons gezag onderworpen was geweestbinnen dat terrein moest met eene kleine macht de bevolking in bedwang kunnen worden gehouden. Men stelt zich voor, dat deze gedragslijn op den duur tot de geheele pacificatie van het land en tot eene belangrijke besparing van oorlogskosten leiden zal. 1887 Dl. II. 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 10