A 106 van een officier van dit korps en een militair opzichter der Genie, die zich voor de uitvoering van het werk te Batavia aan het Centraal- bureau der telephoonmaatschappij had voorbereid. Nu en dan werd ook bij dit werk tegenwerking van de bevolking ondervonden, bestaande in het uittrekken der palen en het afsnijden der draden. Daar deze gebreken echter dadelijk werden opgemerkt en hersteld en de vijand dus weinig resultaat van zijn werk ondervond, verminderde het beschadigen der telephoonlijnen voortdurend en hield eindelijk zoo goed als geheel op. De laatste beschadigingen hadden, na 4 maanden rust, plaats in October; bij de laatste op den 13cn dier maand nam de vijand 3420 M. draad mede; denzelfden dag's middags ten één ure waren alle communicatiën hersteld. (1) 21. Voortzetting van den bouw der posten na 1 Maart 1885. De stand van het werk was op 1 Maart 1885 als volgt: Lamiih. De versterking was opgericht op den 20en November 1885, zooals hiervoreu werd vermeld. Op den len Maart was de palissadeering met banket en bastions en draadversperring voltooid en waren alle gebouwen onder dak, terwijl men met de accessoires, buiten de versterking gelegen, een aanvang had gemaakt. Lamdjamoe. Deze versterking was opgericht op den 5en Februari 1885; op 1 Maart was de palissadeering met banket voltooid en had men aangevangen met den bouw van het permanent logies; de bezetting was nog in tijdelijke barakken gehuisvest. Een der bastions, dat voor den 12 cM. A., was voltooid en bewapend het andere kwam 4 dagen later gereedde draadversperring had een breedte van 4 M. Blang. De versterking was opgericht op den "26en Januari; de gebouwen binnen de versterking waren onder dak en de troepen daarin gelogeerdde accessoires buiten de versterking onderhanden. Palis sadeering, banketten, een der bastions en de draadversperring waren voltooid. LtrJ-L aCU Ah-/ rC. Kb/f. (1) Beschadigingen door uittrekken van palen en modenemen van draad kwamen ook in 1886 en 87 nog herhaaldelijk voor. Red. S s jflY f* -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 115