116 31. Voltooiing van het werk. Met den bouw van Pakan Kroëng Tjoet werd het werk, voor zoover de oprichting en den bouw der versterkingen in de nieuwe linie betreft, besloten. Lambaroe, Ketapan-doewa, Lampermej, Lamjong eu Pakan Kroëng Tjoet waren alle na 1 Maart 1885 opgericht of vernieuwd en met uitzondering van Ketapan-doewa in hoofdzaak van oude materialen samengesteld. De oplevering van de bovengenoemde posten had plaats op de hierondervolgende data: Lambaroe 27 Februari 1886, Lampermej 10 Maart 1886, Ketapan-doewa 24 Maart 1886, Lamjong en Pakan Kroëng Tjoet 26 April 1886. Op den 28en April werd de bouw der nieuwe postenlinie door den Civielen en Militairen Gouverneur voltooid verklaard. In de voorgaande bladen werd het eerste gedeelte van onzen voorgenomen arbeid voltooid, zoodat hier ons historisch overzicht eindigt; wij zullen thans overgaan tot het technisch overzicht van het uitgevoerde werk. Kota Radja31 October 1886. G. Hoogenboom, kapitein der Genie. (Wordt, vervolgd.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 125