38. N°. 12 der gedragregels zegt: „Naderen vijandelijke patrouilles of kleine benden de postenketen, „dan waarschuwen de schildwachten den veldwachtcommandant. „Deze zendt eene patrouille af om den vijand gade te slaan of te „verdrijven, zonder zich door de vervolging te ver van de posten keten te verwijderen." Maar gedurende den tijd, tot het nemen dezer maatregelen noodig, is de patrouille verdwenen. Ook in dit geval zouden we wenschen het waarschuwen door vuren te doen geschieden, wat tweeërlei doel zou hebben den vijand benadeelm en melden'''' 39. Behoudens uitzondering houden wij ons dus tegenover vijand aan het „melden door te vuren." "Wat met vijandelijke bedoelingen de postenketen tot onder het werkzaam schot nadert, wordt doodgeschoten; wat niet met vijandelijke bedoelingen komt, zal de vredelievende wel bijtijds kenbaar weten te maken. 40. Het voorschrift behandelt onder de gedragregels der schild wachten niet het geval, dat één of meer posten bepaald door den vijand worden aangegrepen. Wel vinden wij in 1S6, laatste alinea „Wanneer eene troepenmacht slechts door dubbelposten tegen ver gassingen wordt beveiligd, zullen deze bjj eenen vijaDdelijken aanval „in schuine richting terugtrekken om het front der troepen vrij te „maken, terwijl de achtergelegen troepen onder de wapens komen „om den vijand af te slaan." Hoe zullen de dubbelposten handelen, indien een troepenmacht door veldwachten wordt beveiligd? 41. Hoewel in de meeste gevallen de veldwachtcommandant, tijdig gewaarschuwd, met voldoende krachten op do bedreigde punten aanwezig zal wezen en dus zelf zijne beVelen aan de betrokken posten zal kunnen geven, zoo kan een aanval op de posten zoo onver hoeds en met zooveel kracht gebeuren, dat voor hulp bieden geen tijd en het standhouden der posten niet mogelijk is. In die gevallen zullen de aangegrepen posten, zij het dan ook voor enkele oogenblikken en met opoffering van eigen loven, trachten den vijand voor een oogenblik te keeren, om aan do veldwacht gelegenheid

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 141