133 te geven zich te hersteilen. Eerst wanneer de veldwachtcomman- dant daartoe het teeken geeft, rukken zij al vurende zijwaarts op de veldwacht terug. De niet aangevallen posten blijven echter zoowel des nachts als bij dag op hunne plaatsen, zien goed toe wat bij de veldwacht gebeurt, verliezen deze niet uit het oog en trekken terug als de wacht terugtrekt. 42. Bovenbehandelde gevallen, waarin de dubbelposten tegenover den vijand kunnen geplaatst zijn, zijn zoodanig de natuurlijke weg, dat de jonge soldaat, als hij, achter één der posten geplaatst, het behandelde ziet toepassen, zeggen zal: „zoo zou ik ook gehandeld hebben." 43. De vijand wordt bij deze oefeningen niet alleen verondersteld, maar ook voorgesteld. De dubbelposten en de gemarkeerde vijand, dien we Vschijnvijand" zullen noemen, zijn voorzien van losse patronen, (zie 22 en 31, alin. 1, V. O.). Ter voorkoming van ongelukken komen de beide partijen elkander niet nader dan 100 passen. Acht de leider het noodig, ten einde zijne opmerkingen te maken of begane fouten te doen herstellen, de oefening voor een oogenblik te staken, dan dient hiervoor liet signaal Het geheel, Halt". De partijen blijven in de laatst bereikte stelling. Op het signaal Het geheelVoorwaartswordt de oefening vervolgd 23 en 34 Y. O.). 44. De leider laat kleine vijandelijke patrouilles zich vertoonen huiten het werkzaam schot. de posten melden door het teeken „de vijand wordt gezien" of door het waarscliuwingsteeken 180, 12). 45. De patrouilles naderen binnen het werkzaam vuur, ontdekken de dubbelposten en willen terugtrekken, de posten melden door te vuren. 46. Er wordt voorgesteld eene grootere vijandelijke afdeeling, die in de richting van de postenketen nadert en deze in gevaar brengt; of een plotselinge aanval op de dubbelposten. De dubbelposten melden nu door hevig vuren het gevaar. De posten, door de veldwacht tijdig versterkt, slaan den aanval af, de vijand krijgt het vuur der posten na; eene patrouille wordt uitgezonden om den vluchtenden vijand tot op zekeren afstand in het oog te houden. 47. De leider laat den schijnvijand voortrukken op de postenketen en deze terugdringenna ontvangen last trekken de aangevallen posten al vurende langzaam terug op de veldwacht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 142