136 54. De recruten weten nu tot welke aflossing zij behooren en voor welken post zij bestemd zijn (het nummer der aflossing en het nummer van den dubbelpost) in breede trekken deelt de leider hun mede wat er omtrent den vijand bekend is (10 176) en vertrekt vervol gens met de aflossing N°. 1. De aflossing begint met den post voor 't geweer; vervolgens de dubbelposten, c. q. tusschenposten. De consignes worden in volgorde (zie 19, 20, 21, en 22 M.) overgegeven. Nadat dit is geschied, keert de leider terug en blijft met de recruten aan de wacht, omdat de oefening- in hoofdzaak ten doel heeft, te leeren, hoe het aan de veldwacht zelve toegaat en wat daar de verrichtingen zijn. Bespreking van de punten 3, 5, 6, 8 en 10 176. •j5. De leider laat de aflossing plaats hebben en volgt die met de overige recruten. Hij wijst op de voorzorgen, die daarbij in acht te nemen zijn om de standplaats der posten niet te verraden 179). 56. Hij zendt eenvisiteerpatrouille, verklaart den werkkring er van en de voorzorgen te nemen als bij de aflossingen 181). 57. Schijuvijand begint nu ingevolge de ontvangen instructiën te handelen Onbekende personen komen voor de postenketen (30 M.)het waar- schuwingsteeken wordt b. v. tweemaal gegeven (punten 3 20 M.); de schildwacht voor het geweer waarschuwt den wachtcommandant; deze begeefu zich naar den aangewezen dubbelpost met eene patrouille. Voor de postenketen bevinden zich: een parlementairdeserteurs of inlandersdie komen om zich te onderwerpenenz de wachtcommandant handelt ingevolge punten 12, 13, 14 en 15 176. Aant.Het voorstellen van een parlementair moge een enkele maal plaats hebben, maar hiertoe moet het zich dan ook bepalen. De leider wijst de recruten op het voorkomende in punt 12 176. 58. hen der dubbelposten meldt door een enkel scliot d. w. z. „eene vijandelijke patrouille is binnen den afstand van 400 passen „van de postenketen; er is geen gevaar voor de veldwacht" (36 37 en 38 M.). De post „voor t geweer" waarschuwt den wachtcommandant door welken der dubbelposten gevuurd is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 145