140 „dus werkelijk eeue oplossing van het vraagstuk der defensie ver kregen zal worden." Deze woorden duiden op een omkeer in de tot lieden officieel heerschende denkbeelden over de verdediging van Java. Zoowel toch bij het voor een deel tot uitvoering gekomen stelsel van \an den Bosch als bij de onuitgevoerde plannen, in lateren tijd door verschillende legercommandanten, het laatst door de generaals Yan Swieten, Schimpf en Kroesen ontworpen, stond het denkbeeld op den voorgrond om de hoofdkracht der verdediging te zoeken in het binnenland. Ook de in 1878 uitgezonden commission van stafofficieren in de drie militaire afdeelingen van Java waren hoofdzakelijk in die richting werkzaam. (1) Komen de denkbeelden, door den Minister in de aangehaalde woorden ontwikkeld, tot uitvoering, dan zal de partieele verde diging der kust voor de vroegere ontwerpen zoo al niet in de plaats treden (2), dan toch die op den achtergrond dringen. Het is niet de bedoeling van dit opstel in beschouwingen te treden over het voor en tegen dezer gewijzigde verdedigingsplannen. Voor verschillende stelsels van verdediging, zoowel voor die van de daareven genoemde autoriteiten, die den hoofdweerstand in het bin nenland wenschteu, als voor die van anderen, zooals b. v. maar schalk Daendels, welke dien nabij de kust meenden te moeten zoeken, is veel te zeggen. Zelfs behoeft, bij aanwezigheid van behoorlijke middelen tot versneld troepenvervoer over Java, eene versterking van enkele havenplaatsen m. i. het weerstand bieden in het binnen land geenszins uit te sluiten. Het slechtste stelsel is echter in elk geval wel om, zooals sints vele jaren geschiedt, aan het plannen maken te blijven zonder dat die tot uitvoering of zelfs maar tot rijpheid schijnen te komen en daarom is het te hopen, dat wij door de thans voorgespiegelde ontwerpen tot een keerpunt zullen geraken en den weg der daad zullen gaan betreden. Wellicht bestaat hiertoe nu eenige kans. Zag men toch vroeger het geval zich voordoen dat de legercommandanten plannen ontwierpen, (1) Zie de mcdedeelingen hierachter van den heer Kielstra, biz. 144 en 145. (2) Zooals aanstonds zal blijken, heeft de Minister zijn oorspronkelijk denkbeeld bij de nadere toelichting eenigszins gewijzigd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 149