150 kanonnen was bewapend en de drie eveneens met Kruppgeschut be wapende versterkingen, die het arsenaal beschermden. De kanon- neerbooten beschoten het arsenaal zelf, hoewel zonder veel succes. Gewapende sloepen vervolgden de Chineesche torpedobooteu, bran ders en oorlogsjonken tot in de stadsgrachten. De verliezen der Franschen bedroegen dien dag aan gesneuvelden 1 officier en 5 man, aan gewonden 2 officieren en 27 inan. De flottille bleef des nachts op de ankerplaats bij de pagode eu beveilig de zich tegen de branders, die de Chineezen op haar afzonden. In den morgen van den 24en Augustus werd het vuur op het arsenaal hervat; de kruisers moesten echter, wegens hun te grooten diepgang, te ver verwijderd blijven, zoodat het arsenaal wel zwaar beschadigd werd door de kanonneerbooten, maar niet werd vernield. Den 25cn gingen daarom de landingsdivisiën aan den wal, verover den zonder tegenstand 3 Kruppkanonnen, die zij aan boord medebrach ten, drongen tot het arsenaal door en vernielden daar alles voor zoo veel dit mogelijk was. Des namiddags vertrok de flottille. Zij had op haren terugweg nog een ernstigen tegenstand te duchten in twee nauwe doorgangeu, door forten en batterijen bestreken, nl. het Miugan- kanaal en het Kimpay-kanaal, resp. 600 en 350 M. breed. Het eerste werk aan her Mingan-kanaal was een fort, bewapend met 21.5 cM. Armsrrongkanonnen in kazematten. Het zware geschut van de Triompkante en de Duguay Trouin bracht dit fort veel nadeel toe; eene poging om te landen stuitte dien dag op te veel zwarigheden. Den volgenden dag, 26 Augustus, werd het fort echter geheel tot zwijgen gebracht en konden de troepen tevens landen; eenige ver laten werken werden door hen vernield en de stukken vernageld. Intusschen hadden de Villars en de d'Estaing drie forten met 17 stukken op den anderen oever tot zwijgen gebracht; toen zij man schappen aan wal zetten om de stukken onbruikbaar te maken, moe sten deze echter voor de toesnellende Chineezen spoedig wijken en weder embarkeeren. De laatste batterijen op den rechteroever in het Mingan-kanaal (30 stukken), waaronder een achter een 30 cM dikke pantsering, veroorzaakten de meeste moeitedoch ook hun vuur werd nog deuzelfden dag uitgedoofd. Den 27«n en 28en had de geschutstrijd plaats van de Duguay

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 159