6 - 0.40 M. was, op zijn minst geschat, noodzakelijk. Dat bij Boekit- Karang werd later voor een, eenige meters noordelijker gelegen empla cement verlaten, dat iets hooger gelegen was. De op te richten versterkingen kregen de namen der nabijgelegen kampongs. Het emplacement voor Roempit was slechts te bereiken langs een voetpad, dat eerst door sawali en moeras (het begin van de Kroëng Tjoet en waarschijnlijk de bedding van een vroeger bestaan hebbenden arm der Atjeh-rivier) en verder kronkelend door de kampongs Lam- kapang en Roempit liep. Yan Roempit uit konden over de sawah de emplacementen voor Tjot-Iri en Boekit-Karang worden bereikt. Aanvankelijk meende men, dat het voorbereidende werk voor de oprichting van den post te Roempit zoude kunnen plaats hebben onder dekking van een klein detachement, dat in de zoogenaamde benting van het kamponghoofd zou kunnen logeeren, doch daar dit detachement alsdan gemakkelijk te omsingelen zou zijn en zich moeilijk actief zou kunnen verdedigen, werd besloten, die werkzaamheden eiken dag door een detachement van Kota Radja te doen dekken. Die dagelijksche dekkingen, op 4| paal afstand van Kota Radja, zijn voor het garnizoen van die hoofdplaats zeer bezwarend geweest. Het emplacement voor Tjot-Iri was gelegen op eene hoogte en bood voldoende ruimte aan voor de versterking, echter niet voor de accessoires. Gegevens omtrent de hoogste waterstanden waren noch van de be volking, noch uit de archieven tc verkrijgen. De opgaven hadden zoo weinig overeenkomst, dat ze niet vertrouwbaar konden worden geacht. Daarenboven zou de aanleg vau de hoog liggende wegen, die als dijken zouden werken, ook al legde men daarin ruime door laten aan, een geheel onbekenden iuvloed op den waterafvoer uitoe fenen. Die hoogte kon dus slechts benaderend berekend worden uit bekende waterstanden. Een ingesteld onderzoek leverde als resultaat, dat de grond te Tjot-Iri bestond uit klei met vrij veel zand en te Roempit en Boekit- Karang uit veel klei met weinig zand. Die grondgewteldheid te Boekit- Karang en Roempit heeft het werk gedurende den regentijd zeer bemoeilijkt. Door het leggen van planken en instampen van klip-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 15