154 pantserschepen Bayard en Triompliante, de kruisers d' Estaing en Ducliaffauteen transportschip en eene kanonneerboot voor de haven Makung op het eiland Pong-Hoe. De landingstroepen bestonden uit eene landingsdivisie van 8 compagnieën met 4 kanonnen van 6. 5 cM. en 1 bataljon marine-infanterie met 2 kanonnen van 8 cM. Den 29en namen de schepen stelling buiten het bereik van het geschut der Chineesche versterkingen, welke bestonden uit een ge- kazematteerd fort, eene aarden batterij tner.achterliggende legerplaats, eene batterij op het Wacht-eiland, een werk met 6 stukken op het Plat-eiland en het werk Dutchfort. Ten 7 u. v. m. openden de Franschen het vuur, dat gedurende een half uur krachtig beantwoord werd. Daarna begon het vuur der Chineezen te verflauwen, waarop de schepen hunne objecten dichter naderden. Hun zwaar geschut vernielde de schietgaten der kazematten en demonteerde de stukken in de open batterijde lichtere vuurmonden en de Hotchkisskanon- nen beschoten de bedieningsmanschappen. Twee kruitmagazijnen vlogen iu de lucht en Makung zelf geraakte weldra in brand Ten 9® uur was het gevecht geëindigd. Des namiddags werden de forten geheel vernield en de daarin aanwezige stukken door eenige torpc- disten met schietkatoeu onbruikbaar gemaakt. Ten 5 u. n. m. landde de marine-infanterie op eenige kilometers ten Z O. van Makung en bivakkeerde op eene hoogte nabij de landingsplaats. Den 30cn rukte dit bataljon tegen de stad op. De vijand, die. zich daartegen verzette, wer.d teruggedreven, doch het terrein was, vooral voor de artillerie, zeer bezwaarlijk, zoodat ten 4 u. n. m. op nieuw het bivak moest worden betrokken. De schepen hadden intusschen des nachts de versperringen voor de haven verkend; het bleek dat deze alleen bestonden uit kettingen, welke in den morgen van den 30cn door eenige torpedis ten onder hot vuur der Chineesche weiken werden opgeruimd. De Bayard stoomde daarop de haven binnen, gevolgd door de kanonneerboot, welke den voor de gelaude marine-infanterie vluchtenden vijand zware verliezen toebracht. Den 31 Maart werd de landingsdivisie in de haven aan wal gezet en vereenigde zich met de marine-infanterie. De voreenigde colonne, thans sterk 650 man en 6 stukken, rukte nu tegen Makung

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 163