158 Maar tevens kunnen wij uit die voorbeelden een groote bemoedi ging putten voor onze kansen op succes, wanneer wij in de vergelijking tusschen China en ons de schaal in ons voordeel doen overhellen door uitvoering der thans in overweging zijnde plannen. Het verloop van den coup de main geeft tot dat vermoeden recht. Hoedanig toch was dat verloop in algemeenen zin Al dadelijk valt het op, dat wij daarbij twee duidelijk afgescheiden gedeelten kunnen opmerken. In het eerste tijdperk wordt de geschutstrijd gevoerd tusschen de schepen van den aanvaller en de versterkingen en c. q. schepen van den verdediger, en worden de versperringen, zoo zij niet ontweken of geforceerd kunnen worden, opgeruimd of onschadelijk gemaakt. In het tweede, dat aanvaugt nadat de verdedigende artillerie tot zwijgen is gebracht, worden, zoo noodig onder het beschermend vuur der schepen, de medegenomen troepen gedebarkeerd, welke troepen dan verder aan de onderneming het beoogde succes moeten bezorgen. Het eerste tijdperk was in de hiervoren beschreven gevallen steeds zeer kort. De opstelling van geschut (en welk geschut dikwijls!) in open aai den batterijen of in niet door bijzondere dekkingen bescherm de gemetselde kazematten of torens bleek volkomen doelloos, en werd hierdoor eene ondervinding bevestigd, die reeds in 1H821 bij de be schieting van Alexandria door de Engelschen was opgedaan, dat nl. versterkingen, op zoo ouvoldoende wijze ingericht, niet alleen nut teloos, doch, door den mor.eeien indruk van hun spoedig bezwijken dikwijls nog schadelijker zijn dan zelfs de geheele afwezigheid vun versterkingen. Alleen dan, wanneer een of meer Kruppkanonnen door stalen pant seringen beschermd waren, kon men eenigen noemenswaardigen tegen stand constateeren. De geringe dikte (20 a 30 cM.) dier pantse ringen en de vermoedelijk ook in andere opzichten gebrekkige op stelling der vuurmonden maakte dien tegenstand wel is waar nog weinig afdoende, maar zij doet toch zien, hoe zelfs met deze nog ver van volmaakte hulpmiddelen de aanval aanmerkelijk werd opgehou den en geeft daardoor de eenige richting aan, waarin met hoop op suc ces de verdediging eener havenplaats kan ondernomen worden, wan neer men niet over marine beschikt, die op offensieve wijze den aan-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 167