160 gende ondernemingen ook andere troepen medenemen. Toch had alleen de aanval op Makung, waar de Chineezen, die wel is waar numeriek in de meerderheid waren, maar in alle andere opzichten voor de beter bewapende en georganiseerde Europeesche troepen moe sten onderdoen, het eiland ontruimden, het gewenschte succes. Bij Kelung konden de aanvankelijk 1800, later zelfs ruim 3000 man sterke troepen geen ander voordeel behalen, dan het zeer problematieke van zich op de plaats met moeite en groote verliezen te kunnen staande houden. Bij Tamsui, waar weder alleen de landingsdivisie optrad, mislukte de onderneming geheel. Uit den hier geschetsten loop van den aanval kunnen wij opmaken hoe in algemeenen zin de verdediging moet worden gevoerd. Ook daarbij treft men natuurlijk de twee bij den aanval voorkomende periodes aan en zal men zich dus opvolgend moeten toeleggen 1°. Op de verdediging der haven zelve, d. i. het beletten aan de vijandelijke schepen om die binnen te loopen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan troepen te ontschepen. 2°. Op de bestrijding der vijandelijke troepen, welke ontscheept worden hetzij nadat het eigen artillerievuur is uitgedoofd, hetzij zonder dat, doch alsdan op een afstand van de bedreigde haven. Voor het eerste heeft men noodig kustversterkingen of schepen, liefst gesteund door defensieve of offensieve torpedo's, voor het twee de mobiele troepen. De troepen, benoodigd om eene dusdanige ver dediging op Java te voeren, zullen door het leger moeten en ook kunnen worden afgestaan; worden dus ook de andere weermiddelen verleend, dan zal de afweer van een coup de main door ons met veel hoop op succes kunnen worden ondernomen. Op welke wijze wij onze beschikbare en nog aan te schaffen verdedigingsmiddelen tot dien afweer zullen kunnen aanwenden, zal ik natuurlijk niet besprekende rapporten der commissiën zullen dat nader uitmaken. Mijn doel was slechts voor het Indische militaire publiek het wezen van den coup de main uit de jongste ondervin ding daaromtrent toe te lichten. Ik zoude dan ook hier dit opstel besluiten, ware het niet dat de in de Volksvertegenwoordiging omtrent de verdediging tegen den coup de main in 't midden gebrachte bezwaren mij aanleiding gaven daaraan nog

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 169