163 liet terugwerpen van dergelijke troepenafdeelingen veldartillerie bepaald noodzakelijk is, wanneer, zooals 't geval is, het terrein in den omtrek onzer havenplaatsen zich voor het gebruik dier artillerie eigent. Eu dat dan 4 batterijen te veel zijn, zelfs al wilde men zich alleen bepalen tot de verdediging van Batavia en Soerabaja, zal hij evenmin willen beweren (1). De uitspraak van den heer Kielsta, dat, wanneer men Java niet in liet binnenland wil verdedigen, men beter doet van die verdedi ging geheel af te zien, kan natuurlijk alleen doelen op de verdediging tegen eene veroveringsexpeditie op groote schaal, ondernomen met het doel om Java te vermeesteren en daartoe onze hoofdmacht op te zoeken en te verslaan. Tegen een vijand, die tot zulk eene expeditie de middelen mist, of wel het afzonderen der daartoe vereischte macht met het oog op eigen veiligheid niet raadzaam acht, en die ons daarom alleen door blokkade, bezetting van havenplaatsen, inbeslag- nemen van voorraden, enz. tracht te benadeelen, kunnen wij ons natuurlijk niet in het binnenland gaan verdedigen. Ton slotte een woord van waardeeriug aan de beide afgevaardigden, die bij do behandeling van Indische militaire quaestiën steeds van hunne belangstelling blijk geven en er naar streven dat de afdoening daarvan niet op den achtergrond wordt geschoven. Mogen hunne bedenkingen in de vorige regels niet geheel zijn beaamd, hunne opmerkingen sproten weder blijkbaar voor een groot deel voort uit de vrees dat de coup de main-theorie slechts een (1) Dat die veldartillerie op liet stuk van beweegbaarheid ook werkelijk veld- artillerie zal moeten zijn, d. w. z. dat zij zicli in versnelde gangen moet kunnen bewegen om spoedig ter gewenschte plaats te zijn, is daarbij eene noodzakelijke voorwaarde, waaraan onze batterijen, die alleen in stap kunnen manoeuvreeren, nog altijd niet voldoen. Drie jaren geleden werd reeds in dit tijdschrift (jaargang 1884, Deel. II, biz. 027) in een artikel „De beweegbaarheid der Indische veldartillerieop de noodzakelijkheid van dezen eiscli gewezen. Vermoedelijk is echter nu spoedig ver betering te wachtenalthans de proeven met het vervoer der manschappen op den voorwagen on op aan de affuit aangebrachte zitplaatsen, gepaard aan het bereden maken der korporaals, zijn bevredigend afgeloopen en het is dus te verwachten, dat wij spoedig onze veldartillerie in dat opzicht beter aan hare bestemming zullen zien voldoen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 172