166 der proeven, zoo die al door den voorzitter gevraagd worden, zijn voor dezen volstrekt niet bindendde verslagen, naar aanleiding van de proeven opgemaakt, worden door de leden niet geteekond en zij dragen daaromtrent ook geene officieele verantwoordelijkheid, zoodat, wanneer de eindbeslissingen dier verslagen of de voorstellen, die er het gevolg van zijn, niet strooken met de inzichten van den Chef van hot Wapen, ook alleen de voorzitter zich hieromtrent nader moet verklaren of verantwoorden. Zonder twijfel ligt in een dergelijken toestand een groote mate van gemak, maar of deze altijd en onder alle omstandigheden te verdedigen zoude zijn, is zeer do vraag. Want, al moge het ook waar zijn, dat de leden der C. v. P. meestal jonge en weinig ondervinding hebbende luitenants zijn, zoo bewijst dit alleen nog maar dat bij die gelegenheden de keuze der gedetacheerde luitenants wellicht minder gelukkig is geweest en wordt hierdoor nog volstrekt niet geloochend hetgeen in ieder woor denboek te vinden is, dat een commissie is: „een lichaamdat uit eenic/e personen bestaatdie een bijzonderen last te volbrengen hebben". Dat trouwens deze omschrijving ook gehuldigd word, wanneer hot proefnemingen gold, wier resultaten in het bijzonder als ques tions brulantcs voor de Indische artillerie werden beschouwd (ge tuige de oorspronkelijke beproeving der stalen Veld- en Bergkauon- non, de tuimelproeven met verschillende onverdeelbare bergaffuiten voor 7 cM. A. en laatstelijk de beproeving der Achterlaadmortieren), blijkt uit hot feit dat dan. telken male eene speciale C. v. P. werd samengesteld, waarvan een hoofdofficier voorzitter en twee kapi teins (waarvan één de eigenlijke voorzitter der C. v. P. was) leden waren, wier individueele gevoelens evenveel gewicht in de schaal legden en die na afloop hunner werkzaamheden een verslag indienden, door hen allen geteekend en waarvoor zij dan ook allen even zeer de verantwoordelijkheid droegen. Men zou zich gevoegelijk kunnen afvragen, om slechts één voor beeld te noemen, waarom b. v. een vergelijkende beproeving van verschillende soorten van granaatkartetsen, om daaruit de conclusie te kunnen trekken, welke soort het best voor ons stalen Veld-en Berg- geschut zal voldoen eene proef die toch zeker door de vakmannen van veel gewicht zal worden beschouwd aan de gewone C. v. P.,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 175