171 aangename afwisseling zijn voor vele luitenants in de vaak op den duur eentonig wordende diensten bij de verschillende troepengedeelten. Uit de tijdelijk aan de P. W. geplaatste luitenants zou later een geschikte keuze gedaan kunnen worden voor adjunct-vuurwerkers. Met het oog op de minder uitgebreide werkzaamheden aan de Geweermakersschool is de tijd van detacheering daarbij slechts op één jaar gesteldvoor hem, die daartoe den meesten aanlog zou blijken te bezitten, zou men zijn verblijf aan die inrichting kunnen verlengen om later bij vacature voor directeur in aanmerking te kunnen komen. "Wel is wa.ar ziju in de laatste jaren enkele luitenants, voordat zij naar Tndië kwamen, in Nederland bij den A. C. W., de P. W. en den Geweerwinkel gedetacheerd geweest, doch, wanneer die officieren eerst eenige jaren bij batterijen of compagnieën artillerie hebben dienst gedaan, zal allicht de herinnering aan de te Delft verkregen ervaring wel niet meer zeer versch zijn. Ad d. Ten zeerste zoude het overweging verdienen den Inspecteur der Draagbare "Wapenen een adjunct toe te voegen. Ieder jaar moet de titularis voor korteren of langeren tijd op inspectiereis en gedurende dat tijdsverloop wordt de betrekking waargenomen door den hoofd officier, werkzaam aan het Hoofdbureau der Artillerie, buiten en behalve dat deze autoriteit werkelijk genoeg werk heeft, zoo zoude het voor den Inspecteur der Draagbare Wapenen ook zeker aan genamer zijn wanneer steeds de zaken, zijn bureau betreffende, ook op dat bureau konden afgedaan worden. Aanbeveling zoude het verdienen om mettertijd voor deze adjuncts betrekking bij voorkeur een luitenant te nemen, die eerst aan de Geweermakersschool was gedetacheerd geweest. De onder b, c en d genoemde luitenants zouden nu voorloopig kunnen getrokken worden uit hen, welke op het oogenblik overcompleet zijn; mocht dit reserve-personeel, hetzij b. v. door eene plotseling snelle promotie bij het Wapen der Artillerie of door andere oorzaken, eenmaal uitgeput raken, hetgeen echter, zooals in den aanhef is gezegd, voorloopig nog wel niet het geval zal zijn, dan zal nog wel een enkele vcstingcompagnie op Java, voor een goed doel, een enkelen luitenant kunnen missen. Maart 1887. S.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 180