189 Alzoo op ultimo December 1885 schuld aan 's lands kas Onder ultimo December 1884 was op renten uit- Gedurendo 1885 werd op renten uitgezet f 2720260 558205 37 f 68215 93 Alzoo op ultimo December 1885 totaal op renten Af te trekken de gedurende 1885 afgeloste ka- f 327S465 121071 37= 64= Zoodat op ultimo December 1885 op renten bleef 3157393 73 s Fonds kapitaal bedraagt alzoo onder ultimo December 1885 En bedroeg op ultimo December 1884 f 3089177 3144886 80 29= Zoodat gedurende 1S85 's fonds kapitaal is ver minderd met f 55708 49= Behalve de gekweekte renten in Indië ad f 157300.13 zijn over 1885 nog in Nederland ontvangen de renten van een kapitaal groot 409200, ingeschreven op het Grootboek Nederlandsehe Werke lijke Schuld van en met October 1884 tot en met December 1885 ten bedrage van f 20460. Deze zullen echter eerst verhandeld worden op de rekening met het Ministerie van Koloniën over 1886, en kunnen daarom nog niet in dit verslag opgenomen worden. Wer kelijk is echter in 1885 die som meer ontvangen dan het verslag aangeeft, zoodat het bedrag der in dat jaar gekweekte renten niet f 157300.13 maar f 177760.13 bedraagt. Dientengevolge is 's fonds kapitaal dan ook niet verminderd met f 55708.495, maar slechts met f 35248.49» en bedroeg het werkelijke debet aan 's Lands kas op ultimo December 1885 f 47755.93. Het is een bekend feit, dat hot Weduwen- en Weezenfonds in een toe stand van achteruitgang verkeert. Ook uit bovenstaand verslag blijkt dit opnieuw, daar het kapitaal gedurende het jaar 1885 bij eene gewone contributie van 5°/0 is verminderd met 35248.495. De oorzaak van dien achteruitgang is in algemeenen zin bekend, nl. verhoogde uitgaven door het steeds toenemend aantal gebeneficieerden (1), niet opgewogen door eene evenredige toeneming van de inkomsten. Algemeen is dan ook de overtuiging gevestigd, dat de grondslagen van het fonds herziening behoeven, eene behoefte die met elk jaar dringen der wordt. Thans is nog een werkzaam palliatief kunnen worden aan gewend, nl. de met primo 1886 in werking getreden verhooging der ge wone contributie van 5 tot 6°/0. Deze verhooging zal verdere kapitaals- (1) Op 1 Januari 1886 bedroeg- liet aantal weduwen 18 meer dan op 1 Januari yan liet yorige jaar: daarenteg-en was het aantal kinderen met drie verminderd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 198