10 5. Opheffing van Telok-Semawé. Oprichting van Lamtih. Den 4cn October vertrok een officier der Genie per stoorner „Leeuwarden" naar Telok-Semawé met dezelfde opdracht, als voor Samalanga gegeven was. Den 25en October werd eene eerste lading houtwerken per „Mo- „hidin-Bux" verzonden naar Oleh-leh en aldaar ontscheept, denllen November werden de laatste materialen en de bezetting ingescheept, waarmede de opheffing van dezen post was afgeloopen. De te vervoeren materialen waren bestemd voor den bouw van Lamtih, het eindpunt der linie aan het strand bij Oleh-leh, waartoe aanvan kelijk Sabang was bestemd geweest. Van de nieuwe versterking werden door den Eerstaanwezend Genieofficier op den 8en October de grenzen aangewezen, na de finitieve vaststelling door den Civielen en Militairen Gouverneur, Van traceeren was geen sprake, daar het terrein te zeer begroeid was De oprichting van den post kon echter eerst den 20en November plaats hebben, zoo wegens het openkappen van het terrein, als ten gevolge van een hoogen bandjir, die alle werkkrachten in beslag nam, en de oprichting van en de meer dringende werkzaamheden voor de posten in de Oosterlinie, waar intusschen Tjot-Iri en Siroen wareu opgericht. Het emplacement lag aan den bestaanden weg naar de VI Moekims en omsloot een oude Atjehsche versterking, gedeeltelijk door een zwaren bamboepagger omgeven. In de nabijheid lag een aarden wal, die geslecht is moeten worden, terwijl het omringende, zeer begroeide terrein moest worden opgeruimd, ten Noorden tot aan de lagune, waardoor een vrij uitzicht op Oleh-leh werd verkregen en ten Zuiden tot aan eene door den Civielen en Militairen Gouverneur aan gegeven lijn. Later is daar nog veel meer opeugekapt moeten worden. Het emplacement had een zandgrond en was bandjir vrij; de vrees, dat men last zou hebben van stank van de nabijzijnde lagune heeft zich niet bewaarheid. Wegens den slechten toestand van een brug over de lagune werd besloten het transport der materialen enz. te doen plaats hebben van Üleh-leh per prauw tot aan het westelijk hoofd van die brug, waar-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 19