11 voor een onderhandsch contract werd gesloten door de Intendance, en verder over een Decauville-baan. Het vervoer, ook van levensmiddelen, heefc op die wijze 3 maanden plaats gehad zonder eenige stoornis. Nadat te Oleh-leh het noodige voor de oprichting was voorbereid, het emplacement, ofschoon niet geheel, voldoende was geëgaliseerd, kon de post op den 20en November worden opgericht en bezet. 6. Oprichting van Siroen. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de versterking Siroen te bouwen van de afbraak van de posten Pager-Ajer, Pango en Oleh-Karang. Van dit plan moest echter worden afgezien, omdat de intrekking dier posten niet voldoende tijdig kon plaats hebben Bovendien leverden zij weinig bruikbaars aan materialen op. Aangezien te Lambaroe gelegenheid bestond tot inkrimping van het logies, waardoor een paar gebouwen van het voorwerk Lomkali konden gemist worden, werd besloten daarvan gebruik te maken voor Siroen. Op den 29en October werd het terrein, voor het emplacement aange wezen, door den Eerstaanwezend Genieofficier bezocht en bevonden, dat het aanvankelijke plan, om aldaar een aarden borstwering op te werpen, geen aanbeveling verdiende, wijl de grondsoort daarvoor min der geschikt en het grondwater te hoog was. Men besloot daarom tot het maken eener liggende palissadeering. Nadat het terrein zoover was geëgaliseerd, dat op den 3en Nov. het tracé der versterking kon worden uitgezet, trad op den 7en Nov. een zeer hooge waterstand van de Atjeh-rivier in, waarbij een gedeelte van den bestaanden weg tusschen Lambaroe en Siroen weg sloeg, hetwelk tijdelijk door een brug vervangen moest worden, en het emplacement dras gezet werd zonder het evenwel te doen onderloopen. Tusschen Lambaroe en Siroen werd een Decauville-baan aangelegd en van Oleh-leh en Kota Radja naar Lambaroe verzonden, wat bij de de oprichting dadelijk noodig zou zijn. Op den 14en November werd de post opgericht, doch men kon

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 20