- 204 76. "Wat van de eigen veldwacht of over het algemeen alles wat zonder vijandelijke bedoeling vóór de postenketen komt, zal op het aanroepen van „halt" of in de meeste gevallen reeds vóór het aanroepen zich kenbaar maken. Bovendien worden de dubbelposten gewaarschuwd, wanneer er terugkeerende patrouilles of andere bekenden voor de keten zijn te verwachten. "Wat zich niet kenbaar maakt op het aanroepen, dat zekerheids halve kan herhaald worden, moet vijand zijn, althans als zoodanig worden aangemerkt en worden beschoten. Een vijand, die bij nacht zoo nabij de postenketen is, dat hij kan aangeroepen worden, moet altijd beschouwd worden als gevaarlijk voor de veldwacht, daar men niet weet, welke macht men voor zich heeft. Intusschen moeten de dubbelposten, na gevuurd te hebben, een oogenblik wachten alvorens dit te herhalen, eerstens om de uitwer king van het schot na te gaan en ten tweede om niet noodeloos alarm te maken. 77. Yon Mirbach zegt: „Het is zeer aan te bevelen bij een vijandelijken aanval des nachts „mondelinge meldingen geheel te verbieden en deze door schieten „te vervangen. „Yele gevallen ziju er op te noemen, waaruit blijkt dat gedurende „den nacht schieten het eenige ware middel tot melden is." In de meeste gevallen, wanneer de schildwachten bij nacht den vijand ontdekken, zal dit in hunne onmiddellijke nabijheid zijn en moet ook volgens het voorschrift gevuurd worden 180, punt 13). Als algemeene regel kan gegeven worden Vijand te melden geschiedt bij naclit steeds door te vuren, tenzij de vijand zich zelf meldt door uit de verte de postenketen te be schieten. In die gevallen zal men het vuur meestal niet beantwoor den om de standplaats der posten niet te verradeneen ernstige aanval is in die gevallen zelden te verwachten. 78. „Overvallingeu zullen meestal plaats hebben bij oorlogen tegen „een geregelde macht tegen het aanbreken van den dagbij oorlogen „tegen een Inlandschen vijand bij het op- en ondergaan der maan en „bij volken, die den Mohamedaanschen godsdienst belijden, wordt de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 213