12 slechts de helft der palissadeering dien dag gereed krijgen ten gevolge van de drassigheid van het terrein de keel werd gesloten met eeno verticale ijzerdraadversperring. 7. Aanvang van het werk aan de Westerlinie. Behalve met de versterking Lamtih, was in de Westerlinie nog aan geen der op te richten posten begonnen, omdat men daarmede wilde wachten tot men van den spoorweg (stoomtram) zou gebruik kunnen maken, waarvan de aanleg reeds met kracht was aangevangen, onder toezicht van het Departement van Openbare Werken en met mede werking van het korps genietroepen. Dat wachten was in het minst geen bezwaar, daar voor de reeds opgerichte posten handen te kort. kwamen, zoo voor de transporten als voor de voortzetting van het werk aan de gebouwen Br behoorde veel overleg toe de werkzaamheden zoodanig te regelen, dat alles geleidelijk voortgang had. Om hierin te gemoet te komen, werden dan ook te Kota Radja en te Oleh-leh alle andere werken aan den goeden voortgang van het werk op de posten op geofferd wat maar eenigszins wachten kon, werd uitgesteld, zoodat in de ateliers bijna uitsluitend ten behoeve van de posten werd gewerkt. Toen echter de trambaan tot dicht nabij Ketapan-doewa genaderd was, achtte de Civiele en Militaire Gouverneur het oogenblik gekomen, om ook de werkzaamheden aan de Westerlinie te doen aanvangen en wel met den bouw der twee wachthuizen, welke tusschen Ketapan- doewa en Lambaroe zouden worden opgericht. 8. Oprichten van het blokhuis defensief wachthuis) te Lamara. Het emplacement voor hot blokhuis Lamara was oorspronkelijk bepaald aan de oostelijke grens van de kampong van dien naam, aan de Noordzijde van den weg Ketapan-doewa Lambaroe. Later werd het emplacement 100 M, oostwaarts verlegd, omdat dan de afstanden tusschen Ketapan-doewa en de te Lampeneroet op te richten versterking meer gelijk zouden worden en een beter uitzicht binnen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 21