214 vijaud binnen het werkzame schot komt (400500 passen). Niet vuren maar door het teeken melden, als er geen gevaar bestaat. Melden door rapporten, wanneer melden door „te vuren" niet noodig of niet dienstig is, cn er bovendien meer te melden valt dau alleen, dat de vijand gezien wordt. 108. Men zij intusschen voorzichtig, dat de vrijheid, die hierbij gegeven wordt om van het vuurwapen gebruik te maken, niet leidt tot misbruik. Leider wijst er daarom ernstig op, dat de doorzoe- kingspatrouilles niet worden uitgezonden om te vechtenmaar om te zien en te melden en dat zij bij de oefeningen niet tot op 100 pas sen mogen opdringen en elkander beschieten, want dat zulks in de werkelijkheid zelden geschiedt. Wanneer eene doorzoekingspatrouille de vijandelijke afdeeling tot op een afstand van 500 a 600 passen is genaderd, gaat zij niet verder meer, maar dekt zich, vuurt zoo noodig, meldt en vergeet vooral de verbinding niet. De overige patrouilles, die den vijand niet direct voor zich hebben, zullen, om de onderlinge verbinding niet uit het oog te verliezen, evenzeer spoedig moeten halt houden, (punt 13 129.) Hun verdere gedragregels hangen dan af van de maatregelen van den commandant van den voortroep. Rukt deze tot ondersteuning aan, dan sluiten zij zich bij hem aan en beginnen het gevecht. Neemt hij achterwaarts de gevechtspositie in, of zijn de patrouilles genoodzaakt terug te gaan, alvorens de voortroep zijne maatregelen heeft genomen, dan trekken zij langzaam en geregeld, zooveel mo gelijk zijwaarts, op den voortroep terug, het front van dezen vrijmakende (punt 14 129). 109. Na bespreking ook van het voorkomende in punten 9, 10 en 15 129 gaat Leider over, de behandelde gevallen aanschouwelijk te maken. Schijnvijand heeft daartoe zijne opdracht. De doorzoekingspatrouilles (geoefenden) evenals schijnvijand voor zien van losse patronen. De recruten onder den Leider achter de doorzoekingspatrouilles. De oefening te leiden in deu geest van 57 t/m 62 M en haar te besluiten met toepassing van punt 15 129.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 223