HET ONTSTAAN AAN DEN PADRIE-OORLOG. In zijne bekende brochure, door ons in De Tijdspiegel van De cember 1886 en door het Indisch Militair Tijdschrift van Februari 1887 besproken, wijst de heer Mr. S. C. H. Nederburgh, oud-lid in den Raad van Indië, bij herhaling op hetgeen in vroegere jaren ter Sumatra's Westkust plaats vond. AVat hij dienaangaande aanvoer de, werd in ons opstel in De Tijdspiegel reeds met weinige woor den weerlegd; doch nu wij sedert in de gelegenheid waren, eeue na dere studie te maken van de wijze, waarop de Padrie-oorlog ontstond, en van enkele andere quaestiën, daarmede in verband staande, mee- nen wij geen overbodig werk te doen met de mededeeling der re sultaten van ons onderzoek. Het in vele opzichten voortreffelijke werk van Lange: „Het Ne- „derlandsch Oost-Indisch leger ter Westkust van Sumatra" toch ver scheen in 1851, en na dit jaar is omtrent verschillende zaken een nader licht opgegaan. AVij wijzen slechts op de nadere gegevens omtrent de Padries, door den resident Steijn Parvé verstrekt in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap (Deel III, blz. 249) op de „Herinneringen" van den oud-resident Francis, van 1856 tot 1859 verschenen; op eeu aantal offieiëele bescheiden, onder den titel „Sumatra's Westkust van 18191825" door ons onlangs uitgegeven in de „Bijdragen" van het Koninklijk Indisch Instituut, enz. Verder hadden wij nog de beschikking over enkele handschriften, bij dit Instituut berustende, waaronder de „Radicaale beschrijving „van Sumatra's AVestkust" van Van Basel (1761). Wij vertrouwen, dat de welwillende lezer het ons ten goede zal houden, indien wij ons soms eene kleine uitweiding veroorloven, en ons dus niet al te stipt aan den titel van ons opstel houden, wan neer wij het van belang achten sommige bijzonderheden mede te dee- len, die niet algemeen bekend zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 233