250 ten allen tijde moeten aanwezig zijnde officieren, het Europeesch en Inlandsch kader, de Europeesche kanonniers, zoomede alle rijpaarden, de voor- en achterspannen van de voertuigen uit de le en 2e linie en de complete bespanningen van de beide reserveaffuiten. Toorts blijkt daaruit nog dat, tot mobiliseering van een veldbatterij, boven de vredesformatie noodig zijn: 6 stukrijders, 75 Inlandsche kanonniers en 82 paarden. Wat het materieel betreft, alle voertuigen zijn steeds bepakt met de daarin behoorende munitie, gereedschappen, reservestukken, enz ook de tuigen voor de vier liniën zijn ten allen tijde bij de batterij aanwezig. Als benoodigd bij het volgen van onderstaande opmerkingen, wordt op nevenstaande bladzijde aangegeven de indeeling van het materieel en personeel bij een veldbatterij op oorlogsvoet, zooals die voorkomt in de Batterij school, 2e gedeelte. Beginnende met opmerkingen het personeel betreffende, zal het in de eerste plaats opvallen, dat de 3e en 4C linie gecommandeerd worden door onderofficieren van het administratief kader. Dit kader, dat in vredestijd slechts hoogst zelden aan de oefeningen van den troep deelneemt, dergelijke' commando's op te dragen, acht ik zeer bedenkelijk, 't Is hier een heel ander geval als b. v. bij een com pagnie infanterie, waar de sergeant-majoor wel als sectiecommandant optreedt. Vooreerst neemt, door een minder omvangrijke adminis tratie, het administratief kader der infanterie aan vrij wat meer oefeningen van den troep deel dan bij de bereden artillerie het geval isbovendien echter (en dat doet hier de deur toe) is het regel dat het administratief kader der infanterie ondergeschikt optreedt en onder de oogen van den compagniescommandant of althans van den pelotons commandant (luitenant) blijft. Als commandanten van de 3C en 4e linie staan de fourier en sergeant-majoor der artillerie evenwel geheel buiten het toezicht van den commandant of een der luitenants van de batterijbij den trein zijnde, kan het zeer goed voorkomen, dat zij zich op enkele kilome-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 259