253 3 draagpaarden, is een Inlandsch sergeant aangewezen. Dit niet bijzonder gewichtig commando zou ik willen opdragen aan den In- landschen korporaal, wien reeds de 8 stellen ranseldragers zijn toe vertrouwd. Totaal zou dus deze korporaal te waken hebben over 3 -f" 8 11 draagpaarden, iets wat in de 4e linie waarlijk niet te veel is voor een gegradueerde. De hierdoor vrijgekomen Inlandsche sergeant zou naar mijn meening bij de 2e linie moeten worden ingedeeld. Bij de 46 draagbare munitiekisten (23 draagpaarden), waaruit de 3e linie is samengesteld, zijn volgens den hiervoren aangegeven staat ingedeeld: 1 fourier en 3 Inlandsche korporaals, waarvan eerst genoemde als commandant. Op welke wijze ik den fourier in zijn commando wenschte te vervangen, is reeds gezegd; den commandant dezer linie voor 23 draagpaarden nog 3 Inl. korporaals toe te voegen, acht ik buitensporig veel; één schijnt voldoende en konden de twee anderen gebruikt wordencén als geleider in de 2e linie en één tot het overbrengen van berichten van den batterijcommandant naar de commandanten van de verschillende liniën. Door de bovenstaande wijzigingen zijn nu als geleiders in de 2e linie beschikbaar geworden1 sergeant-majoor, 2 Inlandsche sergeanten, 2 Europeesche korporaals en 1 Inlandsch korporaal. De sergeant majoor en de Inlandsche sergeanten konden nu optreden als sectie commandanten in de 2e linie en bleef hun dan nog per sectie één korporaal ('t zij Eur. 't zij Inl.) toegevoegd. Natuurlijk dienden dan de Inlandsche sergeanten, in stede van de 2 bij de gekoppelde voor wagens ingedeelde Europeesche korporaals, bereden te zijn. In de le linie vindt men aan onberedenen ingedeeld6 korporaals, 42 Europeesche en 12 Inlandsche kanonniers. "Wanneer eenmaal onze veldaffuiten, door het aanbrengen van zit plaatsen op de as, zoodanig zullen zijn gewijzigd dat per kanon kun nen opzitten 1 korporaal en 5 kanonniers, blijft daartoe in de 1 e linie de gelegenheid ontbreken aan 24 man. Die 24 man moeten daarom uit de le linie worden verwijderd; wanneer toch de batterijcom mandant wil doen aandraven, kan hij geen 24 man achterlaten. In de 2e linie zijn beschikbaar 36 zitplaatsen; alzoo voldoende voor 3 korporaals en 33 kanonniers. Bij de 2 reserveaffuiten 6alzoo genoeg voor 6 kanonniers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 262