255 in 't minst in haar snelheid van beweging; bovendien kan ik mij zeer goed voorstellen dat er momenten voorkomen in den bergoorlog want ook daar zal men wel degelijk de veldartillerie bezigen waarop men liefst niet de gekoppelde voorwagens tot dicht bij de batterij aantrekt en dus de 2e en 3e linie tijdelijk van plaats en bestem ming doet ruilen. Om te gemoet te komen in de bij een veldbatterij in te geringe mate aanwezige hoeveelheid munitie, acht ik de oprichting van een munitiecolonne zoowel voor de veld- als voor de bergartillerie hoog noodig; ook die voor de veldartillerie zou mijns inziens geheel uit gedragen munitie dienen te bestaan. Ziedaar evenwel tal van zaken, welke hier ter wille van het be sproken onderwerp wel even moesten worden aangestipt, om te zien, of daardoor de formatie van een veldbatterij ook verandering zou on dergaan, doch waarop ik, indien de Redactie van dit Tijdschrift daar voor later eenige plaatsruimte wil beschikbaar stellen, gaarne meer uitvoerig wenschte terug te komen. Uit de gemaakte opmerkingen zal gebleken zijn, dat nergens uitbreiding van de formatie van een veldbatterij op oorlogsvoet werd voorgestaan, doch slechts werd aangedrongen op een betere indeeling in de verschillende liniën en tevens op een doelmatiger gebruik van het personeel. Of de mogelijkheid bestaat op een gegeven oogenblik het voor oorlogsvoet benoodigd kader, aantal manschappen en paarden bijeen te brengen, hoop ik later te bespreken. De op ommestaande bladzijde voorkomende staat geeft aan, hoe bij verwezenlijking van de gedane voorstellen, de indeeling van materieel, personeel en paaiden bij een veldbatterij op oorlogsvoet zou zijn. De formatie van eene bergbatterij Een bergbatterij is, zooals o. a. blijkt uit de Artillerie-order N°. 9 van 1878, volgenderwijze verdeeld in twee liniën: le linie. 6 kanonnen op bergaffuiten, 6 mortieren Br. Coehoorn van 12 cM. met Y. blok, 24 draagbare munitiekisten (munitie voor kanonnen), 12 draagbare munitiekisten (munitie voor mortieren),

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 264