264 8 batterijen 3 a 4 hoofdofficieren en 2 subalterne officieren. Dergelijke verschillen doen natuurlijk vragen: is bij ons ten koste van doelmatige onderverdeeliug en oefening de zuinigheid wellicht al te ver gedreven geworden, dan wel: houden Nederland en Britsch- Indië er bijzonder weelderige staven op na'? Bij de beantwoording hiervan moet in de eerste plaats in aan merking worden genomen, dat onze acht batterijen volgender wijze over 6 garnizoenen verdeeld liggen te Banjoe-Biroestaf en 2 veldbatterijen, te Bataviaéén veld- cd één bergbatterij te Willem Iéén veldbatterij, te Soerabaijaéén bergbatterij, te Salatigaéén bergbatterij, te Magelangéén bergbatterij (is tijdelijk te Atjeh). De gelegenheid om op het voorbeeld van Nederland (1) tot de splitsing van onze acht batterijen in twee afdeelingen over te gaan, is daardoor benomen. Jammer genoeg voorzeker, want een dergelijke indeeling, waarbij dan de 1° afdeeling door 4 veldbatterijen en de 2° door 4 bergbatterijen diende gevormd te worden, zou de oefening van den troep in hooge mate in de hand kunnen werken. Onder de gegeven omstandigheden werden alleen de twee te Batavia aanwezige batterijen tot een divisie vereenigd en het commando daar van gegeven aan een hoofdofficier (majoor)hoogst eigenaardig be staat evenwel deze divisie uit een veld- en een bergbatterij en is dus eenheid van oefening geheel uitgesloten. (2) (1) Het le en 2e regiment veldartillerie liggen elk over 2 garnizoenen verdeeld liet 3e regiment over 3. Bij alle regimenten wordt de Ie afdeeling gevormd door 4 batterijen; de lie Afdeeling door 2 batterijen en 2 treincompagnieën. Elke af deeling staat onder liet commando van een hoofdofficier met den rang van majoor of luitenant-kolonel. (2) Reeds in de Novembcr-aflevering 1886 van dit tijdschrift deelde de heer J. L. Swart, toenmaals adjudant van den commandant der veld- en bergbatterijen, ons jn een artikel dd. 18 September mede, dat de autoriteiten van liet wapen der artillerie het voorstel hadden gedaan de bergbatterij van Batavia naar het binnenland te ver plaatsen en de divisie te brengen op 2 veldbatterijen. Is dit voorstel, dat niet anders dan toegejuicht kan worden, verworpen? Men zou het, helaas, moeten beginnen tegelooven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 273