265 Waarom niet hetzelfde geschiedde voor Banjoe Biroe, waar even eens twee batterijen in garnizoen liggen, is mij niet bekend; waar schijnlijk heeft men gedacht dat de daar ter plaatse verblijf houden de commandant van de veld- en bergbatterijen zeer goed te gelijker tijd de betrekking van plaatselijk artillerie-commandant kon vervullen. Dat de zaken zonder een tweeden hoofdofficier te Banjoe Biroe zeer goed kunnen marcheeren, wie zou 't willen betwijfelenalthans zoolang het vrede is. De formatie van het officierskorps van het Indische leger dient evenwel voor oorlogstijd berekend te zijn en ook voltallig te worden gehouden; en dat wij voor dergelijkeu tijd een tweeden hoofdofficier voor Midden-Java brooduoodig hebben, is zeker. Om dit aan te toonen, ga men slechts na hoeveel batterijen hoogst waarschijnlijk voor het veldleger in Midden-Java bestemd zijn. Rekent men twee veldbatterijen voor West-Java en één bergbatterij voor Oost-Java, dan blijven voor Midden-Java over: twee veld- en diie bergbatterijen. Onder wiens bevel moet nu deze artillerie staan." Wellicht onder dat van den commandant van de veld- en bergbatterijen Genoemde autoritéic is aan het groote hoofdkwartier verbonden en daar buiten quaestie met zooveel werkzaamheden overkropt, dat er van een eigenhandige leiding geen sprake kan zijn. Bovendien zullen die vijf batterijen zeer zeker niet steeds bij elkaar blijvenzal men dus niet minstens nog één hoofdofficier noodig hebben? Een tweede punt in de formatie van den staf is de aan den com mandant van de veld- en bergbatterijen verbonden rang. Yan dien rang hangt natuurlijk het heil van den staat niet af, doch ook hier moest het gezegde gelden: „a tout seigneur, touthonneur Is werkelijk het bevel over acht batterijen niet van dien aard, dat daaraan de rang van kolonel diende te worden verbonden? Als punt van vergelijking bedenke men b. v. dat de commandant van het regi ment cavalerie (5 eskadrons) kolonel kan zijn. Een volgende zaak, waarop ik de aandacht wensch te vestigen, is het feit dat de staf van de bereden artillerie niet, zooals in Neder land (1) het geval is, een kapitein voor speciale diensten rijk is. Zoo iemand hebben wij werkelijk noodig! (1) In Nederland heeft men per regiment veldartillerie één kapitein voor speciale diensten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 274