269 schikte stof' op een zeker moment behoeft geen hoofdbreken te kosten; er blijft dus slechts te voorzien in de africhting van het betrekkelijk gering aantal rijpaarden en rij-trekpaarden voor de bespanningen van de veldbatterijen. Dat ook daarvoor voldoende stof op Java aanwezig is, zal men mij wel willen toegeven; men stuit alleen weer op de beantwoording van de vraag, waar moet de africhting geschieden "VVat de voor de bergbatterijen benoodigde muildieren aangaat, zal men moeten zorg dragen dat ook de oorlogsreserve ten allen tijde aanwezig is. Dat het bovendien een eerste vereischte is, dat men steeds krachtige, voor den oorlogsdienst geschikte dieren heeft, be hoeft wel niet te worden gezegd, Ziet men hieruit, wat een depot bij mobilisatie zoo al te verrichten zal hebben, hoe noodig het ook in tijd van vrede is, kan daaruit blijken, dat, zooals reeds werd gezegd, een der veldbatterijen als depot wordt gebruikt en dus als werkelijk beschikbare batterij niet mag worden meegeteld. Die batterij kan evenwel niet voorzien in de africhting van stukrijders en Inlandsche kanonniers en paarden en worden de andere batterijen eveneens gebruikt, nu eens tot de opleiding van een klasse recruut-stukrijders, dan weer tot de africh ting van een zeker aantal paarden. Dat dergelijke toestand de oefening van den troep tegenwerkt, is natuurlijk. Bij de verschillende batte rijen worden bovendien elk jaar enkele pas uit Nederland aange komen tweede luitenants geplaatst, voor wier opleiding het dan noodig is dat wederom van meet af aan met alle oefeningen wordt begonnen. Men schenke ons daarom een depot, 't zij dan boven de formatie van de bestaande acht batterijen, 't zij dat men zeven batterijen voldoende acht en dan de achtste in een werkelijk depot omzet. De bereden artillerie kwam daardoor tot zuiverder toestand; bij de bat terijen zou men steeds afgeëxerceerd personeel en afgerichte paarden en muildieren hebben, terwijl bij een doelmatige formatie het depot beter aan zijn roeping zou kunnen voldoen, dan nu voor de 21° compagnie, hier en daar een weinig door de andere batterijen ge holpen, mogelijk is. WeltevredenJuli 1887. P. C. Granpeé Molière.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 278