271 fougassen te veel arbeid wordt besteed en dat met veel eenvoudiger inrichting kan worden volstaan. Ter controle van de door Piron meegedeelde proeven werden een drietal fougassen volgens zijne be ginselen gemaakt en tevens ter vergelijking twee gewone fougassen, eene met eene lading gelijk aan die der „fougasses instantanées" (12 KG.) en eene met eene nagenoeg dubbel zoo groote lading (25 KG-.). Door deze proeven werd de juistheid van Piron's denkbeelden zooal niet bewezen, dan toch bevestigdmen stelde zich nu verder ten doel na te gaan, welke resultaten met een zoogenaamde „bombe „captive" in eene „fougasse instantaneé" worden verkregen en welke waarde deze uitkomsten voor de practijk kunnen hebben. Bij deze proe ven bedroeg het gewicht van de bom (van 28 cM.) 54 KG-. Het touw had een omtrek vau 50 mM., daar de, uit de door Piron ge- gevene formule afgeleide afmeting van 23 mH. te zwak voorkwam voor practische doeleinden. 50 M. van het gebezigde touw wogen 8 KG. Yoor de lading werd bij deze proeven buskruit N°. 1 gebruikt. De spiegels, lang en breed 0.75 M. en dik 0.15 M., wogen 63 a 67 KG. Men wenschte de bom op een afstand van 100 M. te doen inslaan. Het touw, 50 M. lang, werd daartoe op 50 M. voor de fougas aan twee kruiselings ingeslagen piketten bevestigd. Ter berekening van de benoodigde lading werd gebruik gemaakt van de door Piron opgegevene formule L 4/a X P X x 0.235 gram, waarvan aangeeft L de lading, P het gewicht der belasting in kilo grammen (bom -p- touw spiegel), l de horizontale afstand van de fougas tot het trefpunt in Meters. Hieruit werd gevonden: L= 4/3 .X (54 -j- 8 j- 63) X 100 X 0.235 gr. of L 3.92 KG. De ruimte om de lading werd met grond aangevuld. Bij de ontsteking werd de spiegel verbrijzeld, terwijl het touw voldoende sterk bleek. De bom viel op 102 M. afstand en 6 M. rechts uit de as. Dit te ver vallen moet worden toegeschreven aan het niet vooraf rekken van het touw. Daar uit de sterke spanning van het touw bleek, dat de lading rijkelijk groot was geweest, werd in de boven opgegevene formule voor L de factor 0.235 verminderd tot 0. 2. De aldus gewijzigde formule bleek bij do verdere proeven goede resultaten te geven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 280