280 ccn zeereis achter den rug heeft, die dikwijls 40 dagen duurt en daarbij soms dagen achtereen van voedsel verstoken is. Op Java aangekomen, ondergaat het voorts een acclimateeringsproces en moet het zich aan eene nieuwe voedingswijze en nieuw voedsel gewennen. Wordt hut nu in dressuur genomeu, dan is het niet op kracht en het is juist de dressuur, die het paard krachtig moet maken. Het jonge paard, dat alzoo oorspronkelijk door verschillende oorzaken den voorgeschreven last niet kan dragen, wordt dus door oefening, in verband met goede voeding, tot het dragen van dien last gebracht, en is het verder de eskadronscommandant, die te zorgen heeft, dat het paard hieraan gewend blijft; alzoo: onophoudelijk maar tevens oordeelkundig marcheereu en manoeuvreeren in volle marschtenue. Heeft dit plaats, dan is er geen paard aan te wijzen, dat den voorge schreven last niet kan dragen. Ook moet het jonge paard, als het als afgericht in het veld-eska- dron overgaat, geoefend worden in het overwinnen van terreinhin dernissen. Niet dat het leeren moet om eene terreinhindernis te over schrijden ons paard blijft reeds uit de natuur voor geen hindernis staan alleen met het oog op gewicht van ruiter en bepakking is deze oefening van belang. In het veld-eskadron overgegaan, is het weder de eskadronscommandant, die voor het plaats hebben dezer oefening zorgt, waartoe geene bijzondere maatregelen noodig zijn, daar voor de cavalerie hier in Iudië de remboe regel, het exercitie terrein uitzondering behoort te zijn. Te Salatiga worden de oefe ningen naar dezen stelregel geleid. Nu vraag ik E. R., of hij wol eens door het terrein in de eene of andere onderneming belet werd. Ik heb in Indië nimmer gehoord ik kan er niet door, de helling is te steil, en zoo behoort het ook in onze terreinen. Ik heb te Salatiga, liefst in den westmoesson, twee eskadrons met volle bepak king eene helling van 18° zien afrijden, die zoo steil was dat er voor voetgangers trappen in gemaakt waren; nadat de eerste paarden er een weinig steun in gevonden hadden, verdwenen deze echter, en toch kwamen beide eskadrons behoorlijk beneden; en het eskadron te Batavia de Krokot zien overgaan, daarna een 400 M. natte sa- wah zien overschrijden, waarbij de paarden tot aan den buik door den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 289