19 De politieke toestand eischte in Februari, dat niet langer met het intrekken van Boekit-Seboen en Boekit-Lampaja werd gewachtde berichten, dat de vijand onzen terugtocht vandaar zou bemoeilijken, hadden allen grond bewaarheid te zullen worden. De intrekking dezer postenlinie werd opgedragen aan don luitenant-kolonel Yan den Abeelen en vastgesteld op den 18en Februari. De omstandig heden noodzaakten echter reeds den 12en tot die opheffing en dit was de oorzaak, dat er van het geniematerieel althans weinig terecht kwam; daarentegen waren de personeele verliezen uiterst gering. De versterking Pakan-Badak werd per Dccauville-baan verbonden met Lamdjamoe en door den transportaannemer werden de noodige kar ren beschikbaar gesteld voor de intrekking. Met het transport werd een aanvang gemaakt op den 14en Februari onder toezicht van den genie officier, belast met den bouw van Lamdjamoe. De materialen werden gedeeltelijk verzonden naar Lamdjamoe, gedeeltelijk naar Oleh-leh alles, wat het vervoer waard was, kon worden overgebracht; de versterking werd den 28en Februari verlaten. Wegens de onveiligheid van het weggedeelte Boekit-Lampaja tot Kroëng-Raba werd op den lOen Februari besloten de intrekking van Kroëng-Raba over zee te doen plaats hebben. Die opheffing had plaats op den 15en Februari; veel tijd was er dus niet en er moest dan ook nog al wat materieel achterblijven, dat met voordeel had kunnen worden gebruikt. De personeele verliezen, die vermoedelijk het gevolg zouden geweest zijn van een langer verblijf te Kroëng-Raba in een half gesloopte versterking, maakten het noodzakelijk, dat iets aan den goeden uitslag van het geheel werd opgeofferd. 14. Oprichting van Lampeneroet. Het aanvankelijk aangewezen emplacement werd den 22on Januari door den Eerstaanwezend Genieoffioier bezocht; het kwam dien hoofdofficier wenschelijk voor de versterking een tiental meters meer oostelijk te traceeren, hetgeen dan ook geschiedde. Het emplacement lag ten Hoorden van den spoordijk, nabij de westelijke grens der kampong Lampeneroet op vrij hoog terrein. De 24en werd begonnen met het egaliseeren. De 27en gaf de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 28