20 Civiele en Militaire Gouverneur te kennen, dat het gekozen emplacement niet kon behouden blijven en dat een ander moest worden gezocht buiten de linie, op een 50 M. oostelijk van het eerstgenoemde emplacement, in een alang-alang veld. De hoofdpunten werden aan gegeven en bevonden, dat het terrein 0.30 M. zoude moeten worden opgehoogd. Den 30en werd het nieuwe emplacement door den Civielen en Militairen Gouverneur goedgekeurd en met het schoon- kappen een aanvang gemaakt. Het emplacement was niet anders te naderen dan langs den weg Ke- tapan-doewa Lambaroe en de oprichting moest dus wachten, totdat men met de spoorbaan zoover gevorderd was, dat de materialen verder konden worden gedragen, zonder voor de oprichting tijd te kortte komen. Den 9en Februari werd de versterking definitief getraceerd en aangevangen met het egaliseeren en ophoogen van het terrein. Die ophooging kon echter niet worden voltooid, daar alle dwangar beiders in beslag werden genomen voor de opheffing van de te verlaten posten en het schoonkappen der beveiligende strook, het welk alles vóór 1 Maart moest afgeloopen zijn. Intusschen was de trambaan tot op 400 M. voorbij Lamara gevorderd en waren de voor de oprichting benoodigde houtwerken te Oleh-leh en Kota Radja gereedgemaakt. Den 20en en den 21 en, den dag van de oprichting, werden de noodige ladingen opgevoerd, bij het wachthuis Lamara opgelegd en verder door dwangarbeiders naar het emplacement gedragen. De bezetting kwam in tijdelijke gebouwen (Chineesche barakken) onder dak; de palissadeering bereikte eene hoogte van 1.30 M. 15. Intrekking van Toengkoep. Voorbereiding van den bouw van Lamjong. Reeds in October werden de noodige maatregelen genomen, om alle bruikbare materialen en goederen der versterking Toengkoep per terugkeerende transportkarren en daarvoor speciaal beschikbaar gestel de karren van den transportaannemer op te voeren, voor zoover ze bij de nieuwe versterkingen te Lamjong, Pakan Kroëng Tjoet en Kota-Pohama konden te pas komen, naar Lamjong en voor het overige naar Kota Radja.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 29