- 291 braclit. Hoewel zijne wonden weldra genezend waren, was hij toch niet spoedig genoeg hersteld om tegelijk met de overige gewonden van Dogali naar Napels te worden vervoerd. De haakstelling. Op humoristische wijze behandelt C. Junior in N°. 8 van dit tijdschrift de haakstelling, een der „nieuwigheden" van onze herziene exercitie-regle menten. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat er een compagnies commandant in ons leger zou zijn, die in staat is de vrijheid van handelen, hem in de reglementen gegeven, te misbruiken op een wijze als ons wordt voorgesteld in den vleeschhouwershaak, enz.men zou eerder denken aan een farce. Maar het behoeft ook zóó erg niet te zijn, om in te zien, dat, bij het samenstellen van reglementen, het afbakenen van een grens tusschen ov«r-duidelijkhoid en het vrij spel laten aan de fanta stische opvattingen van enkelen, niet zoo bijzonder eenvoudig is. Zooals C. terecht opmerkt, is de haakstelling veel te eenvoudig om zijn toevlucht te nemen tot allerlei ingewikkelde toeren, al was het, dunkt mij, niet overbodig geweest in het reglement de uitvoering dor bewegingen eenigszins te omschrijven. En liefst nog eenvoudiger dan C. bedoelt. Een compagnie, in sectiecolonne, wordt in front bedreigd of aange vallen. De C. C. heeft het noodig geoordeeld de 2° sectie op de voorste te doen opsluiten. Tegelijkertijd, of daarna, wordt ook een der flanken (of beide) bedreigd alles onder omstandigheden, die den C. C. noodzaken zijn troep gesloten te houden waarop de P. C. last ontvangt om met een of beide sectiën die flank te dekken. Al is er voor een behoorlijke uitvoering daarvan voldoende tijd, dan nog acht ik het overbodig dio sectie tof sectiën), in verband met de voorste afdeeling, op te stellen onder allerlei hoeken tusschen 90° en 180°. Niet zonder roden leeren de manschappen 113 R. S.) in schuine richting vuren; 't moet voldoende zijn do flanken rechthoekig op de voorste afdeeling te lormceren. Zwenken met groote afdeelingen is een paradebewegingbij het formec- ren der flanken zou ik echter de zwenking willen toegepast zien, en niet den flankmarsch, omdat: 1°. bij den flankmarsch in lastig terrein de afstand verloren gaat; 2°. de sectiën gedurende den marsch den vijand haar flank bieden, en 3°. de beweging bij den flankmarsch langer duurt. Indien achter de voorlaatste alinea van 36 nog werd gevoegd: „het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 300