300 zendt, met opgave van indeelihg, marschregeling, veiligheidsmaatregelen, tijd, afstanden, plaats, verloop van het gevecht, zoomede van de maatregelen tot legering en verpleging van den troep en tot beveiliging van het bivak. (1 uur). Kaart van 120.000. Versterkingskunst. 1. Naar welke grondslagen wordt hot tracé en het profiel van tirailleur-en afdeelingsloopgraven bepaald? Door schetsen toe te lichten. uur). 2. Hoe wordt de borstwering van een veldwerk voor de plaatsing van geschut ingericht; welke zijn de voor- en nadoelen van ovorbankvuur en vuur door schietgaten? De beantwoording van het eerste gedeelte der vraag door schetsen uit do hand toe te lichten. Q- uur). 3. Aan welke algemeene eischen van plaatsing en inrichting moeten hindernissen voldoen? Waar zal men ze in don regel aanbrengen (f uur). 4. Waartoe worden in permanente werken reduits aangelegdaan welke algemeene eischen moeten zij voldoen? (4 uur). 5. Schets in lijnen uit de hand eene tijdelijke versterking tegen over een Inlandschen vijand voor 1 officier en 50 man. Beschikbaar zijn: klapperstammen, nibong, bamboe en atap. De grootte van de ver schillende gebouwen moet ongeveer worden aangegeven, terwijl de ver deeling en de plaatsing binnen de versterking en van de accessoires buiten moet worden gemotiveerd. Verder worden enkele lineaire doorsneden over de gebouwen en do enceinte gevraagd. (1{ uur). 6. Hoe zal de bestorming cener verschanste linie plaats hebhen Beschrijf de handelingen van aanvaller en verdediger bij de bestorming (onverhoedschen aanval) van een vestingwerk. uur). Wapenkennis. 1. Geef eene beschrijving en verklaar de werking van dc buizen voor de granaten van 8 cM. (1 uur). 2. Een korte beschrijving te geven van het veldkanon van 7 cM. A. met verklaring hoe de gasafsluiting wordt verkregen. (J uur). 3. Welke mortieren behooren tot het Indisch geschutstelselwelke projectielen zijn daarbij in gebruik; verklaar hunne aanwending en uitwerking; beschrijf in liet kort den Coehoornmortier van 12 cM. met daarbij behoorende munitiën, (fj uur).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 309