302 verhouding van deze laatste tot het Hed.-Ind. gouvernement, de bevol king (sterkte en rassen), de grondgesteldheid, de voortbrengselen en bron nen van bestaan. (IJ uur). 3. Beschrijving van de Keulsche vaart. (J uur). 4. Ligging, grenzen, uitgestrektheid, bevolking, bestuur, grondge steldheid, plantengroei, voortbrengselen, bronnen van bestaan, voornaamste plaatsen, rivieren en spoorwegen van Queensland. (J uur). 5. De Britsch-Tndische spoorweglijnen met do voornaamste daaraan gelegen plaatsen. (Schetskaart). (|- uur). (5. Voortbrengselen en handel van Java en Madura, zoomede de midde len van bestaan der bevolking. (J uur). Engelsch. Een opstel te maken over een der volgende onderwerpen 1°. De godsdienst in het leger. 2°. Het Waterlooplein en het Koningsplein als oefeningsterreinen voor het garnizoen van Weltevreden. 3°. De voeding en kleeding van den soldaat. (IJ uur). Lezen en vertalen. N. B. Door omstandigheden kon het examen in de Engelsche taal voor den Intendance-cursus niet gelijktijdig met dat voor den tactisehen cursus plaats hebben. Het examen in de Fransche en Duitsehe talen was hetzelfde als dat voor den tactisehen cursus. De velilflesch. Zooals wij roods vroeger in dit tijdschrift mededeelden (1), heeft men in het Duitsehe leger prijsvragen uitgeschreven voor modellen van uit rustingstukken, welke geleid hebben tot de invoering eener geheel nieuwe uitrusting van den infanterist. Alleen omtrent de veldflesch had de prijsvraag van 18 April 1884 geen bevredigend resultaat opgeleverd. Het Min. v. Oorl. is er daarom toe overgegaan andermaal eene prijsvraag uit te schrijvèn, waaraan iedereen kan deelnemen. De eerste prijs is 1000, de tweede 500 mark. De eerste prijs wordt toegekend aan het model, dat voor invoering bij het leger geëigend blijkt; de tweede prijs aan het (1) I. M. T. 1SS7, t, blz. 290.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 311