309 weder ingeschoven. Daar ze slechts 10 cM. dik zijn, zoude kunnen worden aangevoerd dat ze minder weerstand bieden dan de staande palissaden, welke 0.135 M. dik zijn, doch de ondervinding heeft ge leerd, dat die weerstand zeer voldoende iste Siroen werd een pa lissade door een 4 cM. lilla-kogel, geschoten op 600 pas, ver brijzeld, zoodanig dat zij moest worden verwisseld, doch het pro jectiel drong niet door de palissadeering heen. Men zou nu de staande palissaden ook wel lichter kunnen maken, waardoor de vakken in gewicht verminderen, doch de vakken blijven altijd minder handelbaar dan een enkele liggende palissade en de verzwakking bij het her stellen zou dan misschien niet meer kunnen worden verdragen. De staande palissadeering werd voor alle versterkingen te Batavia vervaardigd van djati- of greenenhout; de liggende te Atjeh van damarhout, dat van Pangkalan Siatas (Sumatra's Oostkust) door de Kali-Anam maatschappij werd aangevoerd. Het greenenhout vol doet slecht, omdat het zeer sterk door witte mieren wordt aangetast. Op enkele posten zijn reeds palissaden moeten worden vervangen, omdat ze door dit ongedierte onbruikbaar waren gemaakt. Bij het opstellen van de staande palissadeering teRoempit werden voor de hoofdpalissaden gaten gegravenbij de oprichting der andere posten werd echter een doorgaande sleuf gemaakt, hetgeen een belangrijke tijdsbesparing gaf, daar de gaten tengevolge van het groot aantal manschappen, dat noodig is om de zware stukken hout te hanteeren, bij het stellen werden volgetrapt en dus gedurende hot plaatsen telkens weder grond moest worden verwijderd. Het opstellen der liggende palissadeering geschiedde met veel min der moeite. Voor de hoofdstijlen werden gaten gegraven, waarin deze werden opgesteld, aan de buitenzijde voorzien van de vermelde ribben van 5 op 5 cM.; nadat een hoofdstijl was geplaatst, geschoord en aangestampt, werd de onderste liggende plaat op stevige ingedreven piketten in de richting der face gelegd en de tweede hoofdstijl gesteld en geschoord. Alsnu werd een tweede liggende plaat in de richting der face gelegd, een derde hoofdstijl gesteld en op die wijze eenige vakken voortgegaan. Nadat eenige hoofdstijlen geplaatst waren eu de richting geverifieerd was, werden nog 4 a 5 platen op de onderste gelegd en tot op die hoogte de ribben aan de binnenzijde vastgespijkerd. O

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 318